• Oznam o pokračovaní dištančného vzdelávania od 18.1.2021
     • Oznam o pokračovaní dištančného vzdelávania od 18.1.2021

      15. 1. 2021

      Vážení rodičia!
      Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude od 18.1.2021 bohužiaľ naďalej pokračovať vyučovanie na 1.stupni aj na 2.stupni dištančnou formou. Žiaci 2.stupňa budú pokračovať podľa „zabehnutých“ rozvrhov hodín. Vyučovanie na 1. stupni bude organizované nasledovne:

      1. a 2. ročník:
      15 hodín týždenne - 10 hodín týždenne online (2 hodiny denne) + 5 hodín týždenne zadávaním úloh (1 hodina denne)

      3. a 4. ročník:
      20 hodín týždenne - 15 hodín týždenne online (3 hodiny denne) + 5 hodín týždenne zadávaním úloh (1 hodina denne)

      S konkrétnymi rozvrhmi hodín pre jednotlivé triedy, ktoré budú záväzné, oboznámia žiakov i rodičov triedni učitelia.

      Chcel by som všetkých, ktorí sa zúčastňujú dištančného vzdelávania na 1. stupni poprosiť o trpezlivosť, pochopenie a spoluprácu. Nie je to "záležitosť" všedná, ani ľahká. Nie je to však ani nič nezvládnuteľné. Úskaliami dištančného vzdelávania sme si prešli už na jar minulého roku a následne sme ho postupne vypilovali na 2. stupni. Nevidím preto dôvod na nejaké obavy, prečo by to aj naši mladší žiaci a ich rodičia nedokázali zvládnuť. Zároveň však verím, že sa situácia postupne pohne k lepšiemu a my budeme môcť opäť vzdelávať naše deti v škole, tak ako sme všetci zvyknutí. Dovtedy Vám všetkým ďakujeme za pochopenie, podporu a dôveru, ktorú nám preukazujete.

      S úctou
      PhDr. Ján Lobotka, riaditeľ školy

    • Voľby do Rady školy
     • Voľby do Rady školy

      14. 1. 2021

      Riaditeľstvo ZŠ Partizánska oznamuje, že nakoľko aktuálnej Rade školy končí funkčné obdobie, uskutočnia sa voľby do školskej rady. Prípadný záujem rodičov kandidovať do Rady školy nám môžete oznámiť na školský mail zs4.bn@pbi.sk do 20.1.2021. Na zaradenie do listiny kandidátov treba uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, meno a triedu Vášho dieťaťa.

      Ďakujeme.

      PhDr. Ján Lobotka, riaditeľ školy

    • Informácie k nástupu do školy
     • Informácie k nástupu do školy

      7. 1. 2021

      Vážení rodičia!

      Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu boli ministrom školstva vydané nasledovné pokyny týkajúce sa vyučovania v najbližších dňoch:

      Od 11.1. 2021 sa bude vyučovanie realizovať dištančným spôsobom - na prvom aj na druhom stupni základných škôl. (Žiaci II. stupňa pokračujú v upravenom rozvrhu pre dištančné vzdelávanie, žiaci I. stupňa sa naďalej učia podľa pôvodného rozvrhu hodín s úpravami, ktoré upresnia konkrétny TU v jednotlivých triedach. Aj preto prosíme rodičov a žiakov I. stupňa, aby sa riadili pokynmi svojich triednych učiteľov.) Rodičia žiakov prvého stupňa majú v týždni od 11.1 do 18.1 2021 nárok na čerpanie pandemickej OČR.

      Od 18.1.2021 by sa malo vyučovanie na I. stupni ZŠ realizovať prezenčnou formou, na II. stupni bude vzdelávanie pokračovať dištančnou formou. (Tento variant bude závisieť od momentálnej pandemickej situácie). Ak sa rozhodne rodič, ktorého dieťa navštevuje prvý stupeň neposlať svoje dieťa v týždni od 18.1 do 22.1.2021 do školy, môže jeho neprítomnosť ospravedlniť najviac na 5 dní.

      V dňoch 22.1.2021 - 24.1.2021 by sa malo vykonávať testovanie žiakov II. stupňa, jedného zo zákonných zástupcov žiaka a zamestnancov škôl a školských zariadení všetkých bánovských škôl. Testovanie formou antigénových testov bude realizovať zriaďovateľ školy Mesto Bánovce nad Bebravou. Bližšie oficiálne informácie k testovaniu zatiaľ nemáme k dispozícii (priebežne Vás budeme informovať).

      Od 25.1.2021 by vzdelávanie na oboch stupňoch ZŠ malo byť realizované prezenčnou formou. (Opäť to bude závisieť od momentálnej pandemickej situácie.)

      Veríme, že chápete stav súčasnej pandemickej situácie, ktorá sa momentálne nevyvíja priaznivo. Aj kvôli tomu musíme vedieť operatívne (niekedy bohužiaľ z hodiny na hodinu) reagovať na všetky rozhodnutia, usmernenia a nariadenia RÚVZ, ministerstva školstva SR a zriaďovateľa školy.

      S úctou
      PhDr. Ján Lobotka, riaditeľ školy

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

      17. 12. 2020

      Naše deti nielen radi športujú, ale aj radi počítajú. Svoje logické myslenie si precvičili v dňoch 9.12.2020 a 10.12.2020, kedy sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády v kategóriách P3 až P8. Niektorí žiaci absolvovali súťaž v škole, iní riešili úlohy online formou.

      V jednotlivých kategóriách sa na prvých miestach umiestnili nasledovní žiaci:

      Kategória P3: 1.miesto - Marko Kosiba (3.A), 2.miesto - Simona Švikruhová (3.A), 3.miesto - Ela Rošteková (3.A)

      Kategória P4: 1.miesto - Nina Lobotková (4.B) a Alexander Melas (4.C), 3.miesto - Filip Flimel (4.A)

      Kategória P5: 1.miesto - Júlia Kubuláková (5.C)

      Kategória P6: 1.miesto - Hana Tuchyňová (6.A)

      Kategória P7: 1.miesto - Julia Stepien (7.A)

      Kategória P8: 1.miesto - Andrej Dzurík (8.A)

      Do okresného kola okrem uvedených žiakov postupujú aj ďalší úspešní žiaci v celkovom počte 69. Víťazom a všetkým úspešným žiakom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole súťaže.

     • Mikuláš

      9. 12. 2020

      Každý rok v predvečer 6. decembra prichádza ku všetkým deťom na návštevu svätý Mikuláš. Po celom svete má tento dobrodinec rôzne mená – v Severnej Ameriku je to Santa Claus, v Holandsku SInterklaas, v Turecku Noel Baba, vo Francúzsku Saint Nicolas, Fínsko Joulupukki, v Poľsku Mikolaj, v Taliansku je to Befana. Patrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov. Svätý Mikuláš bol biskupom na južnom pobreží Malej Ázie v meste Myra. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej dobrote, láske k ľuďom, zbožnosti, nadšeniu k zázrakom. Uprednostňoval milosť pred tvrdými zákonmi, vďaka čomu pomohol mnohým ľuďom v núdzi.
      Jeho odkaz smerom k nám ľuďom „Dávať a nečakať dar“ sme si v piatok 4. decembra pripomenuli aj my spolu s deťmi v našej škole. Mikuláš nám zasvietil náš krásny školský stromček a tam prichádzali postupne deti jednotlivých tried spolu s triednymi učiteľmi. Mikuláš spolu s anjelom a čertom odmenili deti sladkosťami a zase deti jeho mikulášskymi koledami.

     • Súťaž O najkrajšie jabĺčko

      18. 11. 2020

      Na jeseň nám naša príroda rozdáva rôzne druhy plodov na náš jedálny stôl. Jedným z plodov jesene sú aj chuťou nezameniteľné jabĺčka, ktoré sú od nepamäti tradičnou súčasťou našich domácností. Vychovávateľky ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou pripravili pre deti súťaž O najkrajšie jabĺčko spojenú s výstavkou. Deti ročníkov 1. – 4. priniesli jabĺčko, ktoré im narástlo na jabloni v ich záhrade. Najkrajšie, ale neznamená najväčšie. Podstatný je aj tvar a vyfarbenie. Na výstavke sme mohli obdivovať šikovnosť Pani prírody, ktorá nám ponúka svoje majstrovstvo maliara, ale aj sochára. Najkrajšie jabĺčko si deti zvoli sami, hlasovaním.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

      18. 11. 2020

      V mesiaci október sme organizovali zber papiera. Aktivitu organizujeme dva krát ročne. V mesiaci apríl v rámci aktivít ku Dňu Zeme a v mesiaci október. Našim prvoradým cieľom je ochrana prírody separovaním odpadu a samozrejme aj finančný prínos. Výnos zo zberu papiera  sa stáva súčasťou rozpočtu ZRPŠ. V mesiaci apríl sme zber neorganizovali z dôvodu prerušenia vyučovania v rámci pandemických opatrení. Do októbrového zberu sa zapojilo 200 žiakov. Odovzdali sme 13 500 kg. Víťazným triednym kolektívom, ktoré nazbierali nad 1000 kg boli odovzdané symbolické finančné odmeny do triednych fondov a jednotlivci dostali písacie potreby. Ďakujeme hlavne rodičom, ktorí sa zapojili a tak prispeli k ochrane životného prostredia. A kto vyhral?

      I. miesto: trieda 4.A – 2278 kg     
      II. miesto: trieda 2.B – 1607 kg
      III. miesto: trieda 4.C – 1513 kg
      IV. miesto: trieda 2.A – 1127 kg
      V. miesto: trieda 8.A – 1046 kg

      Najlepší zberači: 

      1.miesto:  Eliška Bobušová (8.A) - 654 kg
      2.miesto:  Elizabeth Babuliaková (4.C) - 600 kg
      3.miesto:  Vanesa Vnuková (2.B) - 327 kg
      4.miesto:  Marek Kovalčík (2.B) - 303 kg
      5.miesto:  Filip Flimel (4.A) - 301 kg
      6.miesto:  Alžbeta Bátorová (2.B) - 300 kg
      , Nela Petríková (4.B) - 300 kg

    • Oznam
     • Oznam

      3. 11. 2020

      Vážení rodičia,
      touto cestou Vám oznamujeme, že rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja premávajú autobusy, ktoré zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu (aj dopravu detí do a zo školy) od 30.októbra 2020 až do odvolania v prázdninovom režime.

      Zároveň prosíme rodičov, aby v prípade, že z obce nepremáva žiadny spoj, ktorým by sa dieťa dostalo včas do školy, informovali školu na čísle 038/760 34 24. Vec budeme následne riešiť so SAD a s TSK.

      Za pochopenie ďakujeme.

    • Doplňujúce informácie pre zákonných zástupcov žiakov 1.stupňa
     • Doplňujúce informácie pre zákonných zástupcov žiakov 1.stupňa

      2. 11. 2020

      Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 1.novembra 2020 zákonným zástupcov dávame do pozornosti bod 8 písmeno b) tohto usmernenia, v ktorom sa uvádza:

      "Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti."

    • Oznam zákonným zástupcom žiakov 1.stupňa
     • Oznam zákonným zástupcom žiakov 1.stupňa

      29. 10. 2020

      Vážení rodičia,

      podľa usmernenia MŠVVaŠ SR je potrebné pred opätovným nástupom žiaka 1.stupňa do školy (3.11.2020) predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Momentálne toto tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.678 z 22.októbra 2020 nie je k dispozícii, preto prosím sledujte webovú a facebookovú stránku školy, kde budeme informácie týkajúce sa nástupu žiakov 1.stupňa do školy po jesenných prázdninách aktualizovať.

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

      20. 10. 2020

      Vážení rodičia, 

      chceme Vás touto cestou poprosiť o vysokú mieru zodpovednosti voči ostatným žiakom a zamestnancom školy. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii v meste Bánovce nad Bebravou Vás prosíme, aby ste v prípade pozitívneho testu v rodine alebo podozrenia z možnej pozitivity neposielali deti do školy. A to aj v prípade, že nie ste pozitívne testovaní, ale máte vedomosť, že ste boli v kontakte s človekom s pozitívnym nálezom a čakáte na výsledky testov. Ide o naše dôrazné odporúčanie, nie však nariadenie. Prosím Vás hlavne o dôslednú komunikáciu s triednym učiteľom, prípadne vedením školy tak, aby sme vedeli operatívne reagovať. V prípade, že musíte dieťa nechať doma, všetky úlohy a zadania, ktoré deti preberajú v škole Vám budú posielané cez aplikáciu Edupage. Tiež Vás prosíme, aby ste si stravu pre dieťa odhlásili u vedúcej ŠJ a neprichádzali pre ňu osobne (je to možné len v prípade, ak nie ste v karanténe, resp. nemáte pozitívny test). Pevne verím, že budeme všetci zodpovední a nebudeme návzájom ohrozovať chod našej školy. Budeme radi, ak sa súčasná situácia čo najskôr dostane do normálu a my všetci spoločne budeme môcť vykonávať našu prácu bez nepríjemných obmedzení.

      S úctou

      PhDr. Ján Lobotka

       

    • Pár slov od riaditeľa školy
     • Pár slov od riaditeľa školy

      16. 10. 2020

      Vážení rodičia!

      Máme za sebou niečo viac ako mesiac školského roku 2020/21 a ja by som chcel aspoň krátko glosovať jeho doterajší priebeh. Keďže pandemická situácia na Slovensku je taká, aká je, vyučovanie prebieha už od septembra za prísnych hygienických podmienok. Postupne sme si na špecifiká dané nariadeniami, odporúčaniami a usmerneniami nadriadených orgánov zvykli a v škole sa vytvoril funkčný systém, ktorý nám umožňuje aj v týchto sťažených podmienkach realizovať kvalitný, primerane náročný a účinný výchovno-vzdelávací proces. Počnúc od ranného filtra, cez nosenie rúšok, častú dezinfekciu rúk, až po neustále organizačné zmeny v dennom režime, či obmedzenia pri vyučovaní niektorých predmetov (najmä telesná výchova) robíme všetko pre to, aby naša škola mohla zostať otvorená. Chcem sa Vám touto cestou poďakovať, milí rodičia. Nielen za povzbudivé slová, ktorých sa nám od mnohých z Vás dostáva, ale najmä za disciplínu, chápavý prístup a ohľaduplnosť, s ktorými pristupujete k usmerneniam, ktoré vydávame, aby sme mohli zabezpečiť bežný denný chod školy. Viem, že na mnohé veci máte svoj vlastný názor, ale ja by som Vás chcel poprosiť najmä o dôveru a podporu. Našim prvoradým cieľom bolo v týchto dňoch (september, október) hlavne zopakovať, utvrdiť a prehĺbiť poznatky, ktoré deti nadobudli počas dištančného vyučovania a následne pokračovať vo vyučovaní tak, ako to máme vo svojich plánoch naplánované. Zosúladiť školský život cca 600 detí a viac ako 70 zamestnancov a pritom dodržať všetky nariadenia a opatrenia, ktorých je tiež neúrekom, nie je ľahká úloha. Zvládame to len vďaka odhodlaniu a disciplíne všetkých zúčastnených. A to je návod aj do ďalších dní. Situácia, bohužiaľ, nedovoľuje, aby sme sa navzájom stretávali na chodbách školy, rozprávali sa a diskutovali tak, ako sme boli zvyknutí. Verím však, že osobný kontakt sa nám aspoň čiastočne podarí nahradiť použitím technológií. Prostredníctvom platformy edupage sa môžete informovať o rozvrhu, známkach, či domácich úlohách svojho dieťaťa, resp. spojiť sa s jeho triednym učiteľom. V mnohých triedach fungujú triedne skupiny na messengeri a na 1. stupni je často využívaný portál „bezkriedy“. ZRPŠ a stretnutia Rady rodičov sa až do odvolania budú tiež uskutočňovať len dištančným spôsobom. To by však nemalo zabrániť tomu, aby ste boli o vzdelávacích a výchovných výsledkoch svojich detí dostatočne informovaní. Na záver Vás chceme poprosiť, aby ste zostali vytrvalí a naďalej dodržiavali hygienické odporúčania a povzbudzovali k tomu aj svoje deti. Len vzájomnou ohľaduplnosťou všetkých - zamestnancov, žiakov i rodičov - zabezpečíme ďalšie fungovanie školy. A o to nám predovšetkým ide. Pretože akokoľvek prepracovaný systém dištančného vzdelávania nikdy nenahradí normálne fungujúcu školu. Ešte raz Vám za všetko ďakujem a držím nám spoločne palce do ďalších dní.

      Ján Lobotka, riaditeľ školy

     • Prvácka olympiáda

      16. 10. 2020

      Tradičnou aktivitou pre deti prvého ročníka je zábavné športové súťaženie „Prvácka olympiáda“. Takouto formou prijímame našich prvákov do veľkej rodiny žiakov Základnej školy Partizánska. „Veľkáči“, tentoraz  štvrtáci v ŠKD pripravili sedem športových disciplín: skok do piesku, beh na 40 m, beh cez prekážky, hod šiškou na cieľ, beh cez prekážky, balans v loptičkou a jazda na kolobežke. Prváci súťažili, ostatní sme im držali palce a tak sme prežili pekné súťaživé odpoludnie na krásnom školskom dvore našej školy. Za svoje výkony dostali, ako inak, zlaté medaily od svojich vychovávateliek.

     • Švihadlový maratón

      16. 10. 2020

      Nielen lopta, ale aj švihadlo, guma, bumerang či lietajúci tanier sú obľúbenými zábavnými športovými pomôckami pre naše deti. Stalo sa už tradíciou, že si občas s nimi zasúťažime. I teraz v stredu sme využili pekné počasie a tí najlepší z každého oddelenia sa predviedli v preskoku cez švihadlo. V oddeleniach predtým deti postupne nacvičovali a trénovali no a tí traja najlepší postúpili. Niekomu sa darilo viac inému menej, ale nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. A ešte k tomu aj odvaha sa cení.

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

      24. 9. 2020

      Milí rodičia,

      vedúca ŠJ opätovne informuje, že stravu je možné odobrať len v prvý deň choroby a len do nádob, ktoré Vám poskytne školská jedáleň. Vydávanie stravy do vlastných nádob nie je povolené. Na ostatné dni, počas ktorých je dieťa choré, treba stravu odhlásiť buď u vedúcej ŠJ osobne, telefonicky alebo prostredníctvom edupage.

      Tiež prosíme rodičov, ktorí si pre stravu prídu, aby používali prekrytie nosa a úst.

      Za pochopenie ďakujeme.

     • Zbierka Biela pastelka

      24. 9. 2020

      V piatok 18. septembra 2020 sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácií. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom i zamestnancom, ktorí prispeli.

    • Dôležité informácie k organizácii vyučovania platné od 21.9.2020
     • Dôležité informácie k organizácii vyučovania platné od 21.9.2020

      20. 9. 2020

      Vzhľadom k zmene opatrení týkajúcich sa organizácie vyučovania na základe odporúčaní MŠVVaŠ budú od pondelka 21.9.2020 platné nasledovné pokyny:

      - naďalej sa pri nástupe do školy vykonáva ranný filter - pripomíname povinnosť dvoch rúšok a papierových vreckoviec pre každého žiaka

      - vyučovanie na škole prebieha podľa platného rozvrhu - t.j. delené hodiny sa učia tak ako obvykle (hodiny ANJ, THD/PEC, INF, VYV, HUV, NBV, NBE, ETV), využívajú sa aj odborné učebne (ANJ, FYZ, CHE, INF) - po každej hodine bude zabezpečená dezinfekcia týchto učební

      - vyučovanie TSV a Športovej prípravy (SRL) prebieha výlučne vo vonkajších priestoroch školy - využívanie telocvične naďalej nie je povolené

      - stravovanie v ŠJ sa realizuje podľa rozpisu ako doposiaľ

      - rodičov a ostatné osoby upozorňujeme, aby na komunikáciu s vedením školy, triednym učiteľom alebo inými učiteľmi, resp. s vychovávateľkami ŠKD uprednostňovali telefonický kontakt

      - zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      - vstup cudzích osôb do budovy školy je naďalej zakázaný (s výnimkou žiakov a zamestancov školy), v prípade nutnosti vstupu do priestorov školy rodičov, resp. cudzích osôb je tento možný len po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy a s čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby

      Ďakujeme za porozumenie.

    • Oznam Školského klubu detí
     • Oznam Školského klubu detí

      1. 9. 2020

      Školský klub detí je školským zariadením Základnej školy Partizánska Bánovce nad Bebravou. Výchovno – vzdelávacia činnosť v Školskom klube detí (ŠKD) sa uskutočňuje v ranných hodinách, v čase pred vyučovaním, od 06:00 – 07:30 hod a v čase po skončení vyučovania, od 11:10 – 16:00 hod. (podľa denného rozvrhu triedy a písomným spresnením rodiča v Osobnom spise dieťaťa na príslušný školský rok).
      Do ŠKD, na pravidelnú činnosť, prihlasuje dieťa zákonný zástupca vyplnením Žiadosti o prijatí dieťaťa do ŠKD. Žiadosť podávajú len rodičia žiakov 1. ročníka, alebo rodičia detí 1. – 5. ročníka, ktorí doteraz ŠKD nenavštevovali. Ostaným deťom platí žiadosť podpísaná pri prvom nástupe dieťaťa do ŠKD. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu zákonný zástupca žiaka aktuálne uvedie v osobnom spise dieťaťa na začiatku školského roka. V osobnom spise dieťaťa uvedie aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu. Všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne.

      Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do klubu ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca. Žiaci 6. ročníka môžu navštevovať ŠKD len s písomným súhlasom riaditeľa školy.

      Poznámka:
      Prosíme rodičov, aby záujem o pravidelnú návštevu jeho dieťaťa SKD nahlásili do 02.09.2020 pridelenej vychovávateľke.
      Aktuálne dokumenty: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD, Čestné prehlásenie a Osobný spis dieťaťa dostanete od vychovávateľky pri nástupe do školy.
      Organizáciu školského roka 2020/2021 v ŠKD nájdete na webovej stránke školy.

     • Pokyny riaditeľa školy upravujúce podmienky prevádzky ZŠ Partizánska v školskom roku 2020/2021

      26. 8. 2020

      Vážení rodičia!

      S potešením konštatujeme, že brány našej školy sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť otvoria pre našich žiakov 2. septembra 2020 (streda). Aj keď sa na našich žiakov tešíme, nesmieme zabudnúť na fakt, že vyučovací proces sa bude uskutočňovať v zmysle všetkých opatrení, ktoré je potrebné prijať a vykonať v záujme bezpečnej prevádzky školy. Pre vstup detí do školy budú vymedzené dva vchody - hlavný vchod (od cesty) pre žiakov 2. stupňabočný vchod (cez dopravné ihrisko) pre žiakov 1. stupňa. Denne bude vykonávaný hygienický filter - meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola rúšok (dve rúška na žiaka). V prvý deň je potrebné odovzdať „Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ (prevezme zamestnanec školy pri vstupe dieťaťa do budovy) - tlačivá sú dostupné na školskom webe aj v budove školy na požiadanie.

      Otvorenie školského roka bude prostredníctvom školského rozhlasu, pričom žiaci 2. až 9. ročníka budú v triedach so svojimi TU. Žiaci 1. ročníka so svojimi rodičmi absolvujú otvorenie školského roka a následné vybavenie triednickej agendy v areáli školy.

      Nosenie rúšok (ochranných štítov) v spoločných priestoroch je povinné pre žiakov i zamestnancov školy. V triedach sú rúška povinné pre žiakov 2. stupňa. Pre žiakov 1. stupňa v triedach nosenie rúšok odporúčame.

      V prvý deň školského vyučovania bude obed vydávaný v čase od 10:00 do 12:00.

      Školské vyučovanie v prvý deň školy bude od 7:30 do 11:10. Školský klub detí bude v prevádzke od 6:00 do 16:00.    

      Aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako to budú v škole vyzerať ďalšie dni, prečítajte si tento „denný situačný náčrt“, v ktorom sú jednotlivé časti denného režimu podrobnejšie rozpísané.

      - 6:00 až 7:30 - žiaci prichádzajú do školy. Rodič dieťa vyloží v areáli školy - žiaci 2. stupňa budú vchádzať hlavným vchodom (odporúčame rodičom zaparkovať pri jedálni); žiaci 1. stupňa budú vchádzať bočným vchodom - cez dopravné ihrisku (odporúčame rodičom zaparkovať pri telocvični). Rodičia do budovy školy nevchádzajú (okrem prváčikov, ktorí môžu prísť v sprievode jedného rodiča). Pri vstupe do školy sa vykoná denný hygienický filter - meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok a p. Žiaci sa prezujú v žiackej šatni a odoberú sa do svojich tried.

      - 7:45 až 15:05 - vyučovanie - vyučuje sa podľa rozvrhu hodín v bežnom dennom režime. Žiaci sa budú učiť vo svojich triedach. Vyučovanie nebude prebiehať v odborných učebniach ani v telocvični. Nebudú sa vytvárať skupiny zložené zo žiakov viacerých tried. Pokiaľ to počasie dovolí, výchovno-vzdelávací proces bude realizovaný aj vonku, v areáli školy.

      ŠKD - činnosť detí v rámci ŠKD bude prebiehať v „bežnom režime“ - 10 oddelení od 6:00 do 16:00.

      Stravovanie:

      Školské stravovanie bude prebiehať za obvyklých podmienok (desiata o 9:20, obed od 11:10 do 13:30). Triedy budú obedovať podľa rozpisu obedov pre jednotlivé triedy za dôkladného hygienického štandardu.

      Niektoré špecifiká:

      - účasť na vyučovaní v škole je povinná
      - normálne počty žiakov v triede
      - minimálny kontakt jednotlivých tried
      - nepoužívajú sa špeciálne učebne ani telocvičňa
      - ak je to možné, výchovno-vzdelávacie aktivity prebiehajú v areáli
      - dôsledný hygienický štandard

      Do budovy školy je zakázaný vstup iným osobám - okrem žiakov a zamestnancom školy! Zákaz neplatí pre rodičov prvákov, ktorí môžu žiakov sprevádzať pri rannom nástupe do školy a odchode žiakov zo školy.

      Denný hygienický štandard:

      - 2 rúška na žiaka + papierové jednorazové vreckovky
      - časté umývanie rúk
      - vetranie miestností
      - časté trávenie času vonku
      - v interiéri odstupy podľa možností a situácie
      - učitelia - nosenie ochranného štítu, resp. rúška
      - minimalizovanie stretávania jednotlivých skupín žiakov
      - minimalizovanie osobných prejavov - objímanie, podávanie rúk, fyzický kontakt...
      - častá dezinfekcia tried, WC, chodieb, jedálne a ostatných priestorov školy + sprísnené podmienky upratovania
      - sprísnené podmienky stravovania žiakov a zamestnancov + asistencia pri stravovaní žiakov
      - nepoužívanie odborných učební a telocvične

      Na záver:

      Milí rodičia. Nový školský rok je pripravený a my pedagógovia sa na deti veľmi tešíme. Vonkoncom si neželáme, aby bol režim v škole akokoľvek obmedzovaný alebo, nedajbože, museli byť niektoré triedy zatvorené a my sme opäť boli nútení učiť dištančne. Chcel by som Vás poprosiť, aby sme všetci spoločne rešpektovali nariadenia ministerstva školstva a dôsledne ich dodržiavali. Našimi prioritami zostáva najmä návrat detí do školských kolektívov, opätovné zautomatizovanie sociálnych zručností, kvalitný a účinný výchovno-vzdelávací proces vedený prezenčnou formou. Prosím Vás o veľkú dávku podpory, empatie, trpezlivosti a tolerancie. Úloh, ktoré sú pred nami je veľa, ale tak ako verím v schopnosti svojich zamestnancov a v úsilie našich žiakov, spolieham sa aj na ústretovosť a podporu Vás rodičov.

      ĎAKUJEM a želám len všetko dobré.

      PhDr. Ján Lobotka, riaditeľ školy

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

      15. 7. 2020

      Na základe č.12 VZN mesta Bánovce nad Bebravou č.72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a v znení zmien a doplnkov a zmenou finančných pásiem na nákup potravín od 1.9.2019 sa výška príspevku určuje nasledovne:

      1.stupeň:
      desiata - 0,60 €
      obed - 0,01 €
      réžia - 3,00 €

      2. stupeň:
      desiata - 0,60 €
      obed - 0,10 €
      réžia - 3,00 €

      Úprava trvalých príkazov:

      1.stupeň:
      desiata - 12 €/mesačne
      obed - 0,20 € + 3 € = 3,20 €/mesačne
      desiata + obed - 12 € + 0,20 € + 3 € = 15,20 €/mesačne

      2. stupeň:
      desiata - 12 €/mesačne
      obed - 2 € + 3 € = 5 €/mesačne
      desiata + obed - 12 € + 2 € + 3 € = 17 €/mesačne

      Uvedený príspevok na stravu spolu s finančnou zábezpekou vo výške 30,00 € je potrebné uhradiť do 20. augusta 2020 na účet školskej jedálne SK 58 0200 0000 0027 6233 0953. Do kolónky „Poznámka“ prosíme uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa, aby bolo možné platbu identifikovať.

      Všetci stravníci 1.-9.ročníka musia vyplniť a odovzdať záväznú prihlášku na stravovanie do 24.8.2020.

      Prihláška na stravovanie v školskom roku 2020/2021

      Kto nemá možnosť si prihlášku stiahnuť a vytlačiť, môže si ju vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne od 17.8.2020 v čase od 8:00 do 12:00.

      Akékoľvek informácie o strave podá vedúca ŠJ v uvedených termínoch na t.č. 038/760 38 62.

     • Letný tábor - 2. deň

      8. 7. 2020

      Letný denný tábor, takto sme nazvali prázdninovú činnosť pre deti ročníkov 1. – 4. našej školy. Pripravili sme pre deti nasledovné aktivity: turistika na Uhrovský hrad, Tvorivé dielne v škole, ukážky hasičskej techniky priamo v areáli školy, vychádzka do mesta na zmrzlinu, Športová olympiáda v škole, turistika na Kulháň a výlet do Parku miniatúr v obci Podolie, premietanie filmov v jedálni, spoločenské a konštruktívne hry detí v triedach. 95 prihlásených detí bolo v pondelok rozdelených do dvoch skupín a každá skupina je rozdelená na štyri farebné podskupiny. Každé dieťa v priebehu týždňa absolvuje všetky aktivity. O náplň aktivít v priebehu týždňa sa stará 27 pedagogických zamestnancov školy. V rámci Tvorivej dielne si deti v pondelok a v utorok vymaľovali vlastné tričko, v rámci športovej olympiády si môže každé dieťa v stredu alebo vo štvrtok vybojovať loptu a v piatok v Podolí si môže svojimi vedomosťami vybojovať magnetku. O dobrú stravu sa denne starajú naše tety kuchárky zo školskej jedálne a poriadok v škole zabezpečujú tety upratovačky. O radosti detí z každého dňa hovoria naše fotky.

    • Pokyny k nástupu do školy pre žiakov 6. - 9. ročníka
     • Pokyny k nástupu do školy pre žiakov 6. - 9. ročníka

      18. 6. 2020

      Prosíme zákonných zástupcov žiakov a tiež žiakov, aby pri nástupe do školy od 22.6.2020 dodržiavali nasledovné pokyny:

      - vyučovanie prebieha podľa režimu dňa, t.j. od 7:45 do 12:25

      - každý žiak bude mať povinne rúško

      - žiaci, ktorí nenastúpia do školy, prinesú po dohode s triednym učiteľom učebnice a vysvedčenie si preberú v posledný deň školského roka

      Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si nižšie uvedené Vyhlásenie o bezinfekčnosti, môžu si ho prísť vyzdvihnúť zajtra 19.6.2020 v čase od 9:00 - 14:00 pred budovu školy.

      Vyhlásenie o bezinfekcnosti

      V prípade potreby kontaktujte svojich triednych učiteľov.

    • Letný tábor - ponuka
     • Letný tábor - ponuka

      17. 6. 2020

      Milí rodičia,

      v rámci letných prázdnin ponúkame Vašim deťom možnosť stráviť jeden týždeň v Letnom tábore, ktorý poriada naša škola. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo Letný tábor, nahláste jeho účasť podľa pokynov, ktoré sú uvedené v informačnom letáku. V priloženom súbore nájdete podrobné informácie a program, ktorý je pre deti pripravený.

      V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠKD Mgr. Naďu Ondrejkovú.

      Ponuka Letného tábora

    • AKTUALIZÁCIA k nástupu do školy od 15.6.2020
     • AKTUALIZÁCIA k nástupu do školy od 15.6.2020

      11. 6. 2020

      Milí rodičia,

      vzhľadom na uvoľnenie opatrení a rozhodnutia MŠVVaŠ SR o obnovení školského vyučovania pre všetkých žiakov 1.-4.ročníka Vám oznamujeme, že pre dieťa, ktoré nastupuje do školy od 15.6.2020, je potrebné vyplniť priložený dotazník do ŠKD a Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyplnené a podpísané tlačivá dieťa odovzdá pri nástupe do školy svojmu triednemu učiteľovi.
      Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si uvedené tlačivá, môžu si ich prevziať pred budovou školy v piatok 12.6.2020 od 9:00 do 12:00.

      Zároveň oznamujeme, že činnosť ŠKD od 15.6.2020 je v prevádzke v čase od 6:00 do 16:00 a preto prosíme rodičov dieťaťa, ktorí už navštevujú ŠKD, aby aktualizovali čas príchodu, resp. odchodu detí zo ŠKD a tiež spôsob odchodu dieťaťa zo ŠKD (sám, kto preberie dieťa a pod.) a danú skutočnosť oznámili vychovávateľke svojho dieťaťa.

      Pripomíname, že vstup do budovy školy je i naďalej zakázaný.

      Tlačivá:

      Dotazník dieťaťa, ktoré bude navštevovať ŠKD

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pred nástupom do školy


    • Súťažíme aj počas korona krízy
     • Súťažíme aj počas korona krízy

      2. 6. 2020

      Hoci kvôli korona kríze boli v školách zrušené všetky súťaže a predmetové olympiády, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo sa rozhodla, že tento rok zorganizuje astronomickú súťaž „Čo vieš o hviezdach“ online. V apríli sa uskutočnilo regionálne kolo, ktorého sa z našej školy zúčastnilo 7 žiakov.

      V I. kategórii žiačka Julia Stepien zo 6.A obsadila 3. miesto, v II. kategórii sa nám darilo viac, 1. miesto získala Adela Schuchmannová 3. miesto Adela Bežová, obe z 8.A triedy. Všetky tri dievčatá postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v pondelok 25. mája. Dievčatá veľmi úspešne reprezentovali našu školu, stali sa úspešnými riešiteľkami celoslovenského kola a vo veľkej konkurencii (v každej kategórii súťažilo 70 žiakov!!) obsadili nasledovné miesta: Julia Stepien 4. miesto, Adela Schuchmannová 16. miesto, Adela Bežová 18. miesto.

      Žiačky sú členkami astronomického krúžku, ktorý dlhoročne pracuje pod vedením Ing. Renáty Bátorovej. Dievčatám blahoželáme a veríme, že astronómii zostanú verné aj v nasledujúcich rokoch.

    • Pred nástupom do školy...
     • Pred nástupom do školy...

      27. 5. 2020

      Vážení rodičia!

      S potešením sme prijali správu MŠVVaŠ, že sa brány našej školy po viac ako dvoch mesiacoch opäť otvoria a my privítame od 1.6. našich žiakov späť v škole. Aj keď sa na našich žiakov tešíme, nesmieme zabudnúť na fakt, že vyučovací proces sa bude uskutočňovať v mimoriadnom režime - v zmysle všetkých opatrení, ktoré je potrebné prijať a vykonať v záujme bezpečného nástupu žiakov do školy. Aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako to bude v škole vyzerať, prečítajte si tento „denný situačný náčrt“, v ktorom sú jednotlivé časti denného režimu podrobnejšie rozpísané.

      - 6:00 až 8:00 - žiaci prichádzajú do školy. Rodič dieťa vyloží v areáli školy - žiaci 1. a 2. ročníka budú vchádzať hlavným vchodom (odporúčame rodičom zaparkovať pri jedálni); žiaci 3., 4. a 5. ročníka budú vchádzať bočným vchodom - cez dopravné ihrisku (odporúčame rodičom zaparkovať pri telocvični). Rodičia do budoy školy nevchádzajú. Pri vstupe do školy sa vykoná denný hygienický filter - učiteľ odmeria dieťaťu teplotu, vydezinfikuje mu ruky, skontroluje, či má rúška a jednorazové papierové vreckovky a námatkovo sa opýta na zdravotný stav (ako sa cíti a p.). Po vstupe do budovy sa žiak prezuje na pripravených lavičkách do prezúvok, ktoré si doniesol vo vrecúšku (šatníkové skrinky sa nebudú používať - z hygienických dôvodov - zhromažďovanie množstva detí na jednom mieste). Topánky, v ktorých prišiel, si vloží do vrecka a to si zoberie so sebou do triedy. Tu už bude zabezpečený program pre deti jednotlivých skupín (do 8:00 vychovávateľka)

      - 8:00 až 13:00 - „vyučovanie“ - program zabezpečuje pridelený vyučujúci. Nebude sa vyučovať podľa klasického rozvrhu hodín a aj zvonenie bude vypnuté. Vyučovací blok bude pozostávať prioritne z „hodín“ slovenského jazyka a matematiky (najmä rozvíjanie čitateľských a matematických zručností, resp. opakovanie a utvrdzovanie učiva). V druhom bloku pôjde o pohybové aktivity, didaktické hry, prosociálne aktivity, problémové úlohy a p. Pokiaľ to počasie dovolí, väčšina týchto aktivít sa uskutoční vonku. Odporúčame preto deťom športové oblečenie a obutie.

      - 13:00 až 15:00 - činnosť ŠKD. Relaxačno-oddychové aktivity a príprava na odchod domov. Podľa možností v areáli školy.

      Dištančná forma vzdelávania:

      Žiaci, ktorí zostali doma, budú vzdelávaní pod vedením prideleného pedagóga zaužívanými dištančnými formami (edupage, messenger a p.)

      Stravovanie:

      - 8:45 - bude desiata. Konzumovať sa bude v triedach. Deťom, ktoré sú prihlásené na desiatu, bude jedlo aj nápoj prinesené do triedy, ostatné deti konzumujú desiatu prinesenú z domu.

      - 10:50 až 13:40 - bude obed. Triedy obedujú podľa rozpisu za sprísnených hygienických a organizačných podmienok.

      Keďže žiaci už na stravovanie boli prihlásení, netreba robiť ďalšie dodatočné úkony. Platba za stravu sa Vám preniesla z predchádzajúcich období.

      Niektoré špecifiká:

      - dobrovoľná účasť na vyučovaní v škole

      - max 20 žiakov v skupine - skupiny sa v rámci týždňa nemiešajú ani nespájajú

      - minimálny kontakt skupín

      - jeden učiteľ + jeden vychovávateľ na skupinu

      - dôsledný hygienický štandard

      Do budovy školy je zakázaný vstup iným osobám - okrem prihlásených detí a pedagógov určených vedením školy!!!

      Denný hygienický štandard:

      - 2 rúška na žiaka + papierové jednorazové vreckovky

      - časté umývanie rúk

      - vetranie miestností

      - časté trávenie času vonku (koľko sa len dá)

      - v interiéri odstupy podľa možností a situácie

      - učitelia - nosenie ochranného štítu, resp. rúška

      - minimalizovanie stretávania jednotlivých skupín žiakov

      - minimalizovanie osobných prejavov - objímanie, podávanie rúk, fyzický kontakt...

      - častá dezinfekcia tried, WC, chodieb, jedálne a ostatných priestorov školy + sprísnené podmienky upratovania

      - sprísnené podmienky stravovania žiakov a zamestnancov - dve triedy v jedálni + asistencia pri stravovaní žiakov...

      Na záver:

      Milí rodičia. Návrat Vašich detí do školských lavíc je pripravený. Chcel by som Vás ale poprosiť, aby sme svoje očakávania prispôsobili režimu, v ktorom bude vyučovanie prebiehať. Našimi prioritami zostáva najmä postupný návrat detí do kolektívov, opätovné zautomatizovanie sociálnych zručností, vytrhnutie detí z nezdravých stereotypov, umožnenie rodičom chodiť opäť do práce, prispenie k pozviechaniu ekonomiky štátu. Prosím Vás o veľkú dávku podpory, empatie, trpezlivosti a tolerancie. Úloh, ktoré sú pred nami je veľa, ale tak ako neochvejne verím v schopnosti svojich zamestnancov, spolieham sa aj na ústretovosť a podporu Vás rodičov.

      Spoločne sa nám žiadna prekážka nebude zdať privysoká a všetko sa k spokojnosti podarí.

      ĎAKUJEM a želám len všetko dobré.

      PhDr. Ján Lobotka, riaditeľ školy

       

     • Oznam o otvorení školy od 1.6.2020

      26. 5. 2020

      Na základe vyhlásenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo Mesto Bánovce nad Bebravou, že od 1. júna 2020 sa otvoria základné školy pre žiakov 1. - 5.ročníka. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať aj v ZŠ Partizánska v mimoriadnom režime - v zmysle všetkých opatrení, ktoré je potrebné prijať a vykonať v záujme bezpečného nástupu žiakov do školy ako aj jej prevádzky. Touto cestou Vám predkladáme pokyny riaditeľa školy k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí sa budú vzdelávať v škole. Dištančná forma vzdelávania bude naďalej prebiehať tak ako doteraz.

      Ďakujeme za porozumenie.

      PhDr. Ján Lobotka, riaditeľ školy

       

      Viac informácií o organizácii, podmienkach a priebehu vyučovania nájdete v nasledovných dokumentoch:

      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

      Podmienky nástupu do školy

      Denný hygienický filter

      Denný hygienický štandard

    • Podpisovanie prihlášok na stredné školy a osemročné gymnázia – pokyny
     • Podpisovanie prihlášok na stredné školy a osemročné gymnázia – pokyny

      1. 5. 2020

      Kariérny poradca oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že podpisovanie prihlášok na stredné školy a osemročné gymnáziá sa bude konať v dňoch

      5. a 6. mája 2020
      v čase od 9:00 do 14:00 pri hlavnom vchode budovy školy.

      Podpisovanie bude prebiehať podľa nasledovných hygienických opatrení: povinné prekrytie úst a nosa, ochranné rukavice, odporúčame priniesť vlastné pero. Do budovy budete vstupovať individuálne. Nezabudnite si priniesť prefotené diplomy zo súťaží, ak sa žiak umiestnil v okresnom a vyššom kole na 1., 2. alebo 3.mieste, a vyplnené žiadosti k duálnemu vzdelávaniu, ak máte doma. Prihlášku podpisuje zákonný zástupca a žiak, účasť oboch nutná.
      Ak niekomu dané termíny nevyhovujú, prosím volať na t.č. 0907783340, 0918168766 alebo na e-mail zdolinska2@gmail.com.

    • Oznam riaditeľa školy k hodnoteniu žiakov
     • Oznam riaditeľa školy k hodnoteniu žiakov

      20. 4. 2020

      Na základe "Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020" rozhodol riaditeľ ZŠ Partizánska o priebežnom i záverečnom hodnotení predmetov nasledovne:

      1.stupeň

      V 1. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné a záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

      V 2. - 4. ročníku sa záverečné hodnotenie všetkých predmetov neuskutoční klasifikáciou, čiže známkou.

      Záverečné hodnotenie predmetov: slovenský jazyk, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, anglický jazyk sa uskutoční slovným hodnotením.

      Záverečné hodnotenie predmetov: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, etická výchova, náboženská výchova, informatika sa uskutoční hodnotením absolvoval/absolvovala. Podmienky v čase prerušeného vyučovania totiž neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

       

      2.stupeň

      V 5. - 9. ročníku sa záverečné hodnotenie všetkých predmetov neuskutoční klasifikáciou, čiže známkou.

      Záverečné hodnotenie predmetov: slovenský jazyk, anglický jazyk, geografia, dejepis, matematika, fyzika, biológia, chémia sa uskutoční slovným hodnotením.

      Záverečné hodnotenie predmetov: občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, športová príprava, etická výchova, náboženská výchova, informatika, technika, sa uskutoční hodnotením absolvoval/absolvovala. Podmienky v čase prerušeného vyučovania totiž neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

      Na základe Usmernenia Ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 upozorňujeme na spôsob postupu žiakov do vyššieho ročníka:

      - v čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník.

      - v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.  O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      - v čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

       

      Na záver...

      Ďakujeme a pozdravujeme všetkých našich žiakov, ktorí si podľa svojich možností zodpovedne plnia pokyny a zadania vyučujúcich jednotlivých predmetov a svojich triednych učiteľov.

      Ďakujeme tiež všetkým rodičom, ktorí sú nápomocní pri výchovno-vzdelávacom procese svojich detí - veľmi si Vašu pomoc vážime a ja osobne som rád, že sa potvrdzuje to, čo dlhodobo tvrdím - v našej škole máme skvelých rodičov, ktorí dávno chápu, že bez súčinnosti rodiny a školy sa nedajú dosahovať žiadne ciele.

      Napokon ďakujem aj Vám, kolegovia - za vzorné plnenie svojich pracovných úloh. Aj napriek sťaženým podmienkam dokazujete, že ste ľuďmi na tých správnych miestach.

      Napriek nedostatku osobných kontaktov, ktoré sú v tomto čase zložité, na každého z Vás denne myslím a už dnes sa teším, ako sa spolu stretneme milí žiaci, rodičia, kolegovia...

       

      S úctou
      PhDr. Ján Lobotka, riaditeľ školy

    • Informácie k zápisu detí do 1. ročníka
     • Informácie k zápisu detí do 1. ročníka

      30. 3. 2020

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

      vedenie ZŠ Partizánska oznamuje, že 

      ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA 

      pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch

      21. a 22. apríla 2020
      v čase od 10:00 - 14:00 v priestoroch školy.

      Vzhľadom k situácii platia pre Zápis nasledovné usmernenia a pokyny:

      - zápis sa uskutočňuje bez dieťaťa

      - zapisujú sa deti narodené v čase od 1.9.2013 do 31.8.2014 a tiež deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky

      - zápis prebehne len formou overenia potrebných písomností

      - na zápis príde len jeden zákonný zástupca, ktorý prinesie so sebou Dotazník a Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy (sú súčasťou pozvánky, ktorá Vám príde poštou alebo si ich stiahnete nižšie)

      - zákonný zástupca si prinesie so sebou občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa

      - zákonní zástupcovia dieťaťa sú tí, ktorí sú uvedení v rodnom liste, pokiaľ príslušný úrad nestanovil inak (súd)

      - prípadné odklady školskej dochádzky budeme riešiť priamo na zápise osobne

      UPOZORNENIE - Zápis bude prebiehať za nasledovných hygienických opatrení:
      Vstup do budovy školy bude možný len cez hlavný vchod, pričom do budovy školy budú rodič, resp. zákonný zástupca vstupovať vždy 
      po jednom. Zároveň je povinné prekrytie úst a nosa a podľa možností aj ochranné rukavice. Odporúčame priniesť si tiež vlastné pero. 

      Aby sme predišli masovejšiemu stretu ľudí, ponúkame i špeciálne termíny na zápis a elektronickú formu zápisu. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. č. 0908 752 511, príp. mail: zs4.bn@pbi.sk.

      Hoci je súčasná situácia pre všetkých náročná, srdečne Vás na Zápis pozývame.

      Veríme, že spoločne všetko zvládneme.

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

      31. 3. 2020

      Milí rodičia,

      vedúca školskej jedálne oznamuje, že žiaci, ktorí sa stravujú (desiata, obed) v ŠJ, sú zo stravy počas prerušenia vyučovania odhlásené. Tiež odporúča, aby ste si trvalý príkaz na stravu nateraz nerušili, nakoľko stravné, ktoré ste uhradili za obdobie, počas ktorého je vyučovanie prerušené, Vám bude následne pri vyúčtovaní v mesiaci júl 2020 vrátené na Vami zadané číslo účtu.

      Za pochopenie ďakujeme.

    • Oznamy kariérneho poradcu pre rodičov a žiakov
     • Oznamy kariérneho poradcu pre rodičov a žiakov

      31. 3. 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti so vzniknutou situáciou boli na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a Ústredného krízového štábu SR prijaté opatrenia týkajúce sa prijímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2020/2021:

      - termín podania prihlášok na štúdium na stredných školách a osemročných gymnáziách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi ZŠ je do 15.mája 2020

      - riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu do 21.mája 2020

      - k prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa, najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa, najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. 

      Prosíme rodičov a žiakov, aby sledovali webovú a facebookovú stránku školy a tiež portál www.ucimenadialku.sk (sekcia Usmernenia), kde sa dozvedia akutálne informácie.

      V prípade potreby je Vám k dispozícii na mailovej adrese zdolinska2@gmail.com, resp. facebooku aj kariérny poradca našej školy Mgr. Zuzana Dolinská.

    • Príhovor
     • Príhovor

      26. 3. 2020

      Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci!

      Dovoľte, aby som sa Vám touto cestou prihovoril. Je to už viac ako dva týždne, čo sa školské brány našej školy zatvorili. S odstupom času môžeme konštatovať, že to bolo vtedy to najsprávnejšie rozhodnutie a bánovské základné školy k nemu prikročili medzi prvými na Slovensku. Situácia, v ktorej sme sa ocitli je však pre nás všetkých v každom ohľade novou. Nepripravení sme hľadali čo najlepšie riešenia v týchto ťažkých chvíľach, uvedomujúc si, že vyučovací proces ako sme ho doteraz poznali je na dlhé týždne preč. My učitelia a verím, že aj žiaci, si uvedomujeme, že neprežívame prázdniny. Realizácia výchovnovzdelávacieho procesu bez priameho osobného kontaktu s našimi žiakmi a rodičmi je pre nás častokrát ťažšia ako bežné vyučovanie, v ktorom je každý z nás, takpovediac, doma. Usilujeme sa vybrať si z dostupných komunikačných a výukových kanálov tie správne, aby sme mohli ďalej pracovať s našimi žiakmi a spoločne dosahovať vytýčené ciele. A pritom sa učíme za pochodu. Za vedenie školy môžem povedať, že sa teším, keď pri kontrolnej činnosti zisťujem, že učiteľom sa darí nachádzať cesty k svojim žiakom využívajúc pritom rozmanité edukačné a komunikačné portály, messenger, skype, edupage, virtuálnu knižnicu, datakabinet, digitálnu knižnicu a iné. Dôležitá je však aj správna miera. Tu chcem požiadať kolegov a kolegyne, aby ešte viac ako inokedy zohľadňovali zásadu primeranosti a brali do úvahy osobitosť situácie, v ktorej sa my, ale aj celá spoločnosť nachádzame. Veď rodiny sa dnes boria s celým množstvom problémov a vyučovací proces ich dieťaťa je len jedným z nich. V každom prípade však chcem vysloviť veľké „ĎAKUJEM“, drahí kolegovia a kolegyne, za tvorivý, aktívny a iniciatívny prístup, ktorý k svojim povinnostiam máte. Vážení rodičia, chcem sa aj Vám touto cestou POĎAKOVAŤ, že ste nám učiteľom nápomocní pri dištančnej edukácii a že ste svojim deťom v týchto časoch oporou. Chápem, že ste niekedy znepokojení množstvom úloh a školských povinností, s ktorými ste v týchto dňoch konfrontovaní. Rád by som Vás ale poprosil o dôveru a podporu. Všetko, čo ako pedagógovia robíme, robíme s najlepším úmyslom v snahe zachovať kontinuitu školského života tak, aby boli dopady prerušeného vyučovania čo najmenšie a aby sme mohli bez problémov pokračovať, keď to situácia dovolí. Je isté, že toto obdobie je len prechodné a spoločne ho prekonáme. Nestresujme a neznepokojujme sa preto pri každom náznaku neúspechu - nevyriešenej úlohe, zle vypočítanom príklade J. V súčasnosti preberáme omnoho dôležitejšie učivo - jeho súčasťou sú lekcie trpezlivosti, vzájomnej podpory, spolupatričnosti, empatie, disciplíny, či zodpovednosti. A toto je jasné aj nám učiteľom. Napokon sa chcem prihovoriť aj Vám, milí žiaci. V prvom rade chcem povedať, že nám veľmi chýbate. Pre riaditeľa je málo vecí smutnejších, ako prázdna škola. Musíme však vydržať a ďalej plniť svoje občianske aj školské povinnosti. Uvedomujem si, že to s nami nemáte vždy ľahké a niekedy cítite, že je toho na Vás veľa. Verím však, že s pomocou svojich učiteľov všetko zvládnete. Chcem Vás poprosiť, aby ste sa na nich s dôverou obracali a zároveň Vás ubezpečujem, že v nich nájdete chápavých partnerov.

      Stojme v týchto časoch pri sebe a držme si vzájomne palce. Pozdravujem Vás a želám všetko dobré. Dávajte na seba pozor!        

      Ján Lobotka, riaditeľ školy    

    • DÔLEŽITÉ!
     • DÔLEŽITÉ!

      10. 3. 2020

      Vážení rodičia,

      vedenie ZŠ Partizánska oznamuje, že v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom prerušujeme vyučovací proces od 11.3.2020 (streda) zatiaľ do 13.3.2020 (piatok). Odporúčame všetkým žiakom ZŠ, aby počas tejto doby nenavštevovali miesta s veľkou koncentráciou ľudí (kiná, športoviská, nákupné centrá a pod.), dodržiavali všetky hygienické zasády a vyhli sa kontaktom so starými ľuďmi a ľuďmi s oslabenou imunitou.

      O ďalšom vývoji situácie Vás budeme včas informovať na školskom webe a facebookovom profile školy.

      ĎAKUJEME!

     • Venujte nám 2% z dane

      2. 3. 2020

      Vážení rodičia, aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu dôveru, ktorú každoročne prejavujete poukázaním 2% z dane z príjmu našej škole a pomáhate takto skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces. Tento rok ZŠ Patrizánska bude prijímať 2% prostredníctvom občianskeho združenia ALEA - Agentúru pre podporu lesnej pedagogiky a ekoturistiky. Spolupráca bola schválená Radou rodičov na februárovom zasadnutí. Výnos z 2% plánujeme využiť na podporu environmentálnych a ekologických projektov v areáli školy.
      Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

    • Odporúčanie riaditeľa školy
     • Odporúčanie riaditeľa školy

      1. 3. 2020

      V nadväznosti na nariadenia zriaďovateľa školy Mesta Bánovce nad Bebravou zastúpeného primátorkou mesta PhDr. PaedDr. Rudolfou Novotnou zo dňa 01.03.2020, ktoré bolo doručené riaditeľovi školy, vydávam touto cestou bezpečnostné nariadenie s cieľom minimalizovania rizika pred šíriacou sa nákazou nového koronavírusu.

      Odporúčam všetkým zamestnancom školy, ktorí absolvovali počas prázdnin, dovolenkový pobyt, alebo iný pobyt v zahraničí (v kritických oblastiach), ale aj všetkým tým zamestnancom, ktorí používali na presuny medzinárodné letiská, aby po návrate domov, zostali doma 14 dní, a teda si čerpali dovolenku, resp. náhradné voľno. V prípade Vášho nástupu do práce žiadajte pred nástupom do práce potvrdenie od lekára, že ste zdraví a neohrozujete zdravie ostatných detí a kolegov v škole.

      Rovnako žiadam rodičov všetkých žiakov našej školy, ktorí absolvovali počas prázdnin, dovolenkový pobyt, alebo iný pobyt v zahraničí (v kritických oblastiach), ale aj všetkých tých, ktorí používali na presuny medzinárodné letiská, aby po návrate domov zvážili nástup svojho dieťaťa do školy tak, aby nebolo ohrozené zdravie ostatných detí a zamestnancov školy. V prípade, že sa rozhodnete nechať svoje dieťa doma, kontaktujte, prosím, detského lekára, ktorý zdravotný stav dieťaťa posúdi a ospravedlní neprítomnosť dieťaťa v škole.

      Nakoľko ide o prenosné infekčné vírusové ochorenie nemôžeme situáciu podceňovať. Zároveň odporúčame riadiť sa usmerneniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, najmä dbať o dôkladnú hygienu: časté umývanie rúk, používanie jednorazových vreckoviek, kýchanie a kašľanie do predlaktia...

      Ďakujem za spoluprácu a porozumenie
      PhDr. Ján Lobotka, riaditeľ školy

     • Beseda s Adou Žigovou

      25. 2. 2020

      V pondelok 17.februára 2020 sme v priestoroch ZŠ Partizánska privítali slovenskú spisovateľku ADU ŽIGOVÚ. Prišla všetkým deťom ročníkov 1. – 4. predstaviť svoju autorskú knižku s titulom Snehuliak s horúcim srdcom. Ada Žigová je nielen spisovateľka, ale i žurnalistka, pedagogička, manažérka niekoľkých hudobných skupín a textárka. Keďže vyštudovala detskú pedagogiku a psychológiu rada pracuje s deťmi a preto navštevuje Základné a materské školy, kde deťom číta z jej kníh. Čítanie a rozhovor s ňou aj naše deti veľmi zaujal. Odporúčame všetkým deťom i dospelým prečítať si túto knižku, z ktorej sála dobro, láska a dobré skutky. Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie.

     • Striebro z regionálneho kola v basketbale

      20. 2. 2020

      Dňa 19.2.2020 sa v mestskej športovej hale konalo pod záštitou CVČ v Bánovciach nad Bebravou regionálne kolo v basketbale žiačok a žiakov základných škôl. Po výhre nad žiačkami zo ZŠ Veľká Okružná (Partizánske) a prehre s basketbalistkami z Handlovej naše dievčatá obsadili krásne 2.miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Tretiaci v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch

      19. 2. 2020

      V utorok 11.februára 2020 navštívili žiaci 3.ročníka ZŠ Partizánska Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Počas dopoludnia sa deťom venovali viacerí lektori, ktorí im ochotne odpovedali aj na zaujímavé a zvedavé otázky. Deti boli rozdelené na dve skupiny. V tvorivej dielni usilovne pracovali na tému Paleolit - staršia doba kamenná, tu si vytvorili svoje praveké zvieratko - mamuta. Dozvedeli sa aj to, ako sa kedysi žilo a ako sa lovila zver. V expozičnej časti si prezreli rastliny a zvieratá z našich lesov, či rôzne druhy vtáctva. Diskutovali o ochrane životného prostredia a o znečisťovaní vodných zdrojov. Na záver exkurzie si deti kúpili drobný suvenír, ktorý im bude pripomínať chvíle strávené v historickej budove Tribečského múzea.  

     • Deviataci v Múzeu Partizánskej brigády Jána Žižku

      18. 2. 2020

      Dňa 17.februára 2020 žiaci 9.ročníka na ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou navštívili v rámci exkurzie z dejepisu Múzeum Partizánskej brigády Jána Žižku. Žiakov srdečne na pôde múzea privítala pani Emília Peťovská, predsedníčka ZO SZPB v Bánovciach nad Bebravou. Pani Peťovská pútavou formou informovala žiakov o problematike SNP a najmä jeho priebehu v našom regióne. Do diskusie bola pozvaná aj pani Šagátová z Miezgoviec, ktorá ako priama účastníčka bojov SNP žiakom porozprávala svoje zážitky z tohto obdobia. Žiaci si prezreli panely venované SNP a všeobecne 2. svetovej vojne. Obe dámy apelovali na mladú generáciu, aby sa hrôzy vojny nikdy viac nezopakovali a aby si vzali poučenie z dejín. Veríme, že si žiaci z exkurzie vzali ponaučenie a v budúcnosti už nebudú v spoločnosti prítomné myšlienky neznášanlivosti a rasovej intolerancie. Veď kto nepozná svoje dejiny je nútený si ich zopakovať...

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

      18. 2. 2020

      Dňa 14. februára 2020, vo sviatok všetkých zaľúbených, preukázali siedmi žiaci ZŠ Partizánska svoju lásku k histórii. Zúčastnili sa okresného kola Dejepisnej olympiády v Centre voľného času v Bánovciach nad Bebravou. Na súťažiacich v jednotlivých kategóriách čakali neľahké úlohy z učiva daného ročníka, predpísaného monotematického celku a otázky z regionálnej histórie. Konkurencia bola veľká, vedomosti si prišlo zmerať dovedna 50 žiakov 6. až 9. ročníka. Najúspešnejšími riešiteľmi z našej základnej školy sa stali Šimon Doležal z 9.A triedy a Šárka Kolderová z 8.B triedy, ktorí dosiahli potrebnú šesťdesiatpercentnú hranicu úspešnosti. Pochvalu si však zaslúžia aj ostatní riešitelia, ktorí síce nedosiahli potrebný počet bodov, ale svedomito sa pripravovali pod vedením Mgr. Martina Kyselicu. Ďakujeme všetkým za peknú reprezentáciu školy.

     • Školské kolo Chemickej olympiády

      14. 2. 2020

      Dňa 7.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády. Z celkového počtu 12 žiakov sa najviac darilo dievčatám, ktoré sa umiestnili nasledovne:
      1.miesto - Vera Štrbavá (9.A)
      2.miesto - Tamara Kasalová (9.C)
      3.miesto - Eliška Piknová (9.C)
      Všetky si vybojovali postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2020 a v ktorom im držíme palce.

     • Žiačky ZŠ Partizánska víťazkami OK v basketbale

      13. 2. 2020

      Dňa 12.2.2020 sa na pôde ZŠ Gorazdova konalo okresné kolo v basketbale žiačok základných škôl, v ktorom si svoje sily navzájom zmerali žiačky ZŠ Školská, ZŠ Komenského, ZŠ Gorazdova, Gymnázia J.Jesenského a žiačky ZŠ Partizánska. Naše dievčatá svojou kolektívnou hrou a nasadením vyhrali všetky zápasy, čím si vybojovali 1.miesto a postup do regionálneho kola. Dievčatám srdečne gratulujeme, ďakujeme sa skvelú reprezentáciu školy a držíme palce v ďalšom kole.

     • Adela Schuchmannová tretia v okresnom kole Biologickej olympiády

      13. 2. 2020

      Dňa 10. februára 2020 sa v CVČ v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády - kategória C pre žiakov a žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ ako aj študentov tercie a kvarty osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovali v prakticko-teoretickej časti Biologickej olympiády Adela Schuchmannová a Karolína Veronika Jakubová (8.A). Obidve žiačky sa stali úspešnými riešiteľkami Biologickej olympiády. Spomedzi 14 súťažiacich sa Adela umiestnila na výbornom 3.mieste a Karolína  obsadila pekné 8.miesto. Žiačkam srdečne blahoželáme k peknému výsledku a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Matúš Gízel majstrom okresu v Geografickej olympiáde

      13. 2. 2020

      Dňa 6.2.2020 sa uskutočnilo v ZŠ Školská okresné kolo Geografickej olympiády. Vo veľmi silnej konkurencii žiakov všetkých deviatich škôl okresu dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky. V kategórii G (5.ročník) sa spomedzi 20 účastníkov Matúš Gízel (5.A) stal víťazom a Zuzana Hrušková (5.A) sa umiestnila na výbornom 3.mieste. Úspešnými riešiteľkami v kategórii F (6.-7.ročník) sa stali Melisa Mačasová na 4.mieste (7.A), Kristína Griačová na 7.mieste (7.A), Nela Hrušková na 8.mieste (6.A) z 27 zúčastnených. V kategórii E nás úspešne reprezentovali žiačky 9.A Tamara Šubová na 7.mieste a Vera Štrbavá na 12.mieste z 25 súťažiacich. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu a vynikajúcu reklamu našej školy 

     • Bronz z regionálneho kola vo vybíjanej žiačok ZŠ

      10. 2. 2020

      Dňa 7.2.2020 sa v Nitrianskom Rudne konalo regionálne kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl. V prvom zápase sa naše dievčatá stretli so žiačkami z Nitrianskeho Rudna, ktorým podľahli 18:10. Aj napriek veľkej snahe a bojovnosti naše žiačky prehrali rozdielom jedného bodu aj so žiačkami z Partizánskeho a skončili celkovo na 3.mieste. Touto cestou sa chceme všetkým dievčatám poďakovať za ich bojovnosť a nasadenie do poslednej sekundy. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Víťazi "Prírody plnej vedomostí" sú zo ZŠ Partizánska

      6. 2. 2020

      V stredu 5.februára 2020 Centrum voľného času v spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom zorganizovali tradičnú, zábavno-vedomostnú „Príroda plná vedomostí“. Súťaž je určená pre žiakov štvrtého ročníka, ktorí sa zaujímajú o prírodovedu a astronómiu. Spomedzi jedenástich súťažiacich dvojíc podali vynikajúci výkon naši žiaci Ján Ďuriš a Ondrej Maďara (4.A) a zaslúžene si vybojovali krásne 1.miesto. Pochvala patrí aj žiakom Lukášovi Miklátkovi a Oliverovi Molnárovi (4.B), ktorým umiestnenie uniklo len o kúsok. Obom dvojiciam srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Andrej Dzurík tretí v krajskom kole Technickej olympiády

      6. 2. 2020

      Dňa 5.2.2020 sa náš žiak Andrej Dzurík (7.A) ako víťaz okresného kola zúčastnil krajského kola Technickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Po absolvovaní teoretickej časti formou testu preukázal svoje zručnosti a schopnosti pri tvorbe výrobku v rámci praktickej časti. Andrej sa v silnej konkurencii vôbec nestratil a obsadil vynikajúce 3.miesto! Srdečne mu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj pani zástupkyni Mgr. M.Uhrínovej a Ing. M.Rurákovi, ktorí ho pripravovali na súťaž.

     • Žiačky ZŠ Partizánska majsterkami okresu vo volejbale, žiaci bronzoví

      6. 2. 2020

      V dňoch 4.2.2020 a 5.2.2020 sa pod záštitou CVČ konalo okresné kolo vo volejbale žiakov a žiačok ZŠ. Zo základných kôl sa do okresného finále prebojovali žiaci aj žiačky našej školy. U žiakov si svoje sily navzájom zmerali žiaci zo ZŠ Školská, ZŠ Duklianska, ZŠ Gorazdova a ZŠ Partizánska. Naše žiačky si zmerali sily so žiačkami so ZŠ Duklianska, ZŠ Rybany a ZŠ Šišov. Žiaci po jednej výhre a dvoch prehrách obsadili 3.miesto. Žiačky si svojou kolektívnou hrou a nasadením vybojovali 1.miesto, keď neprehrali ani jeden set a zaslúžene budú náš okres reprezentovať v regionálnom kole budúci týždeň v Partizánskom. Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy. 

     • Damián Flóro objavom roka

      31. 1. 2020

      Náš žiak a talentovaný mladý stolný tenista Damián Flóro (6.B) získal ocenenie Objav roka. Stolnému tenisu sa Damián venuje od šiestich rokov, je odchovancom STK Sokol Otrhánky a v súčasnosti je hráčom klubu Karpatia Prievidza. Tento trojnásobný majster Slovenska v kategórii najmladších žiakov sa na neoficiálnych majstrovstvách Európy v Štrasburgu umiestnil vo svojej vekovej kategórii Eurominichamps na 25. mieste ako najlepší zo slovenských stolných tenistov. Okrem týchto úspechov sa v roku 2019 stal víťazom kategórie mladších žiakov na turnaji v českom Hluku, striebro získal v súťaži družstiev v Linzi a tiež si vybojoval postup medzi 16 najlepších v súťaži družstiev v Budapešti. 
      Damiánovi k oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov. Sme na Teba pyšní!

     • Mladý Jesenský 2020

      31. 1. 2020

      V piatok 17.1.2020 sa v Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša odmeňovala kreativita, talent, nadanie a fantázia mladých nádejných talentov z nášho mesta a blízkeho okolia. Už 26.-krát zasadla odborná porota, aby spomedzi navrhovaných diel vybrala tie, ktoré spĺňajú prísne podmienky. Tohtoročným udeľovaním ocenenia titulu Mladý Jesenský nás sprevádzal riaditeľ školy Mgr. art. Silvester Lavrík. Celkovo súťažilo v súťaži 261 žiakov spolu v štyroch kategóriách. Naša škola poslala do súťaže 70 prác. Spomedzi prác si knižnú publikáciu a titul Mladý Jesenský odniesli nasledovní žiaci:

      1.kategória: Adam Šebeň (2.C), Lenka Gízlová, Oskar Schuchmann, Eliška Jandáková (3.A), Nina Lobotková (3.B)
      2.kategória: Nela Lobotková, Lukáš Juhás (4.A), Lucia Dolinská (4.B)
      3.kategória: Tamara Kasalová, Dagmar Omiláková (9.C)

      Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým ktorí sa do súťaže zapojili.

     • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz v Jasenskej doline

      20. 1. 2020

      V dňoch od 12.-17.1.2020 sa žiaci 7.ročníka ZŠ Partizánska zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu, ktorý sa konal pod taktovkou predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy. Lyžiarsky výcvik bol organizovaný a prebiehal v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina (Belá-Dulice) pri Martine. Celkovo sa LVVK zúčastnilo 38 žiakov našej školy, ktorých sprevádzali 3 lyžiarski inštruktori – pedagógovia, jeden pedagogický dozor a zdravotník. Lyžiarsky kurz prebiehal od nedele do piatka, počas ktorého boli žiaci rozdelení do troch výkonnostných lyžiarskych skupín. Žiaci sa učili a zdokonaľovali v základných lyžiarskych technikách a zručnostiach. Môžeme konštatovať, že výsledky lyžiarskeho výcviku splnili naše očakávania, nakoľko všetci zúčastnení žiaci zvládli štandardy požadované v učebných osnovách. Vo večerných hodinách sa žiaci venovali teoretickej časti výučby, kde získali dôležité informácie o lyžiarskej výstroji, lyžiarskej technike, histórii lyžovania či bielom kódexe. Lyžiarsky výcvik ukončili v piatok príchodom k ZŠ Partizánska, kde si žiakov vyzdvihli rodičia. Sme radi, že záujem o lyžovanie u žiakov našej školy pretrváva a už teraz sa tešíme na ďalší výcvik, ktorý budeme organizovať v budúcom školskom roku. Touto cestou sa chceme poďakovať pedagógom a zdravotníkovi za skvele odvedenú prácu a zúčastneným žiakom za ich vzorné správanie sa počas celého kurzu a vynaloženú snahu na lyžiarskych svahoch. Ďakujeme!

     • Šťastné a veselé!

      20. 12. 2019

      Milé deti, milí žiaci, milí učitelia, kolegovia!

      Opäť k nám prichádza ten dlhoočakávaný čas, na ktorý sme sa tak veľmi tešili - čas Vianoc, pohody, lásky a pokory. Prajme si, aby sme ich všetci spoločne prežili v pokoji, radosti, aby sa nám splnili všetky tajné sny a v novom roku aby sme sa plní nových plánov a očakávaní stretli na chodbách našej školy.

      Merry Christmas & Happy New Year!

      P.S.: NEZADUBNITE: Vidíme sa opäť v stredu 8.januára 2020!

     • Vianočný koncert 2019

      20. 12. 2019

      Vianočný koncert v priestoroch ZŠ Partizánska bol vyvrcholením tradičných aktivít Vianočného obdobia v škole. Vianoce pre našu školskú rodinu, i tak by sme mohli nazvať piatkový spoločný koncert detí a pedagógov školy venovaný deťom, rodičom a zamestnancom školy. V rámci vianočného koncertu sme sa započúvali do tradičných vianočných piesní a vianočných kolied v podaní nielen žiakov, ale aj pedagógov, i krátkeho divadla, ktorého obsahom bol biblický príbeh o narodení Ježiša Krista. Vianočný koncert nás všetkých naladil na tú správnu vianočnú cestu domov k rodinám.

     • Vianočné trhy 2019

      20. 12. 2019

      Vianoce sú najobľúbenejšie sviatky v roku, lebo sú sviatkami rodiny. Dôležité je vedieť si ich užiť, vedieť si užiť každý ich moment. I naša školská rodina si tradične užíva každý moment predvianočného obdobia pripomínaním tradícií slovenských Vianoc, ich symbolov: vianočný stromček so svetielkami, adventný veniec, betlehem, oslavy sv. Mikuláša, vianočné trhy s vianočným ovocným punčom. Vianočné trhy sme zrealizovali v dňoch 12.12. a 13.12. na dolnej chodbe školy symbolicky pod stromčekom, kde si žiaci, rodičia a návštevníci školy mohli za symbolické ceny zakúpiť všetko čo k Vianociam patrí: perníčky a medovníčky, pečivo, rôzne druhy dekorácií, ikebany na vianočný stôl, vence a samozrejme darčeky pre potešenie. Výrobky sú výsledkom šikovnosti a zručnosti žiakov, rodičov, starých rodičov, zamestnancov školy. Súčasťou dňa sú už tradičné Tvorivé dielne v triedach, kde sa ku kolektívu detí v triedach pripoja ich rodičia či starí rodičia. Naše školské Vianoce ukončíme Vianočným koncertom v piatok 20.12.2019 pre všetkých žiakov školy, rodičov, starých rodičov a priateľov školy. Srdečne Vás pozývame, príďte si vychutnať Vianočnú atmosféru s tradičným krátkym divadelným predstavením narodenia Ježiša Krista, koledami a piesňami.

     • Vianočná besiedka žiakov so ŠVVP

      20. 12. 2019

      V pondelok 17.12.2019 nám spríjemnili toto čarovné predvianočné obdobie integrovaní žiaci milým vianočným programom. Deti sa pod vedením svojich učiteľov predstavili s pásmom piesní, kolied, tanečného vystúpenia. Spoločne si zaspievali koledy a odovzdali krásne darčeky. Žiaci nám svojim vystúpením umocnili atmosféru nastávajúcich sviatočných dní. Sme radi, že sme si ju mohli užiť spolu s nimi. Všetci prítomní ich výkony odmenili búrlivým potleskom. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa na príprave programu podieľali i rodičom, ktorí zabezpečili malé občerstvenie. Prajeme Vám všetkým, krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roka 2020.

     • Školské kolo Pytagoriády

      18. 12. 2019

      Dňa 10. a 11. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagioriády, ktorého sa zúčastnilo 124 žiakov z 3. - 8.ročníka. V jednotlivých kotegóriách sa na prvých miestach umiestnili nasledovní žiaci:

      Kategória P3:
      1.miesto - Nižňanský Nicolas (3.A)

      Kategória P4:
      1.miesto - Kňaze Juraj (4.A)

      Kategória P5:
      1.miesto - Tuchyňová Hana (5.A)

      Kategória P6:
      1.miesto - Rumlerová Bibiana (6.A)

      Kategória P7:
      1.miesto - Straška Samuel (7.B)

      Kategória P8:
      1.miesto - Síleš Lukáš (8.A)

      Do okresného kola okrem uvedených žiakov postupujú aj ďalší úspešní žiaci v celkovom počte 43. V okresnom kole im držíme palce a tešíme sa na reprezentáciu školy.

     • Deviataci v otvorenom laboratóriu

      18. 12. 2019

      Dňa 10.12. sa opäť po roku naši deviataci zúčastnili akcie "Otvorené laboratórium" v SOŠ Nováky. Počas dňa riešili rôzne zaujímavé úlohy, okrem iného si vyskúšali aj prácu v chemickom laboratóriu. Ich úlohou bolo pokusmi identifikovať neznámu chemikáliu, čo sa všetkým podarilo. Takéto vyučovanie sa žiakom veľmi páčilo a zároveň obohatilo vyučovanie chémie.

     • Vianočné trhy

      11. 12. 2019

      Každoročne pripravujeme pre žiakov, rodičov, starých rodičov a priateľov školy Vianočné trhy. Ani tento rok nebude výnimkou. Srdečne Vás všetkých pozývame!

     • Mikuláš v škole

      9. 12. 2019

      V piatok 6.decembra 2019 sme si tak ako každý rok pripomenuli osobnosť svätého Mikuláša, vďaka ktorému vznikol jeden z najobľúbenejších sviatkov v kalendárnom roku slovenskej kultúry. Svätý Mikuláš svoj život venoval ľuďom, ich problémom, ktoré im pomáhal riešiť. Bol dobrosrdečným a veselým človekom, mal rád deti, preto si vyslúžil prívlastok „ochranca a miláčik detí“. Stal sa tak vzorom dobrých vzťahov medzi ľuďmi, pretože im načúval, cítil s nimi. V tento deň sa aj v našej škole zastavil tento úžasný muž so svojim tradičným sprievodom, aby nám odovzdal svoje posolstvo dobrých medziľudských vzťahov a zároveň naše deti obdaroval. Deti ho privítali svojim programom, ktorý si pripravili s pani učiteľkami na hodinách hudobnej výchovy. No a samozrejme nám rozsvietil náš školský vianočný stromček. Oslavy sviatku svätého Mikuláša sa začali na našej škole podujatia venované krásnemu rodinnému sviatku – Vianociam.

    • Okresné kolo Technickej olympiády
     • Okresné kolo Technickej olympiády

      9. 12. 2019

      Dňa 28.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 8.-9.ročníka a kategóriu B žiaci z 5.-7. ročníka. Technická olympiáda pozostávala z teoretickej časti – testu a z praktickej časti. Žiaci v kategórii A súťažili vo dvojiciach, v B kategórii súťažil každý sám za seba. Našu školu v kategórii A reprezentovali žiaci 8.A triedy L.Síleš a Š. Rybanský pod vedením p. učiteľky Mgr. M. Uhrínovej a p. učiteľa Ing. M.Ruráka a v kategórii B žiak 7.A triedy A. Dzurík pod vedením p. učiteľky Mgr. M. Uhrínovej. 
      Kategória A:
      Lukáš Síleš a Šimon Rybanský
      2.miesto v okresnom kole
      Kategória B:
      Andrej Dzurík 1.miesto v okresnom kole

      Andrej Dzurík si víťazstvom v okresnom kole zabezpečil postup do krajského kola Technickej olympiády, v ktorom mu držíme palce.
      Ďakujeme  žiakom za výborné výsledky a skvelú reprezentáciu školy.

     • Bronz z Majstrovstiev kraja v bedmintone

      28. 11. 2019

      Veľká gratulácia patrí našim žiakom Samuelovi Šutiakovi (8.B), Samuelovi Žuborovi (7.A) a Damiánovi Flórovi (6.B) za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole v bedmintone žiakov ZŠ. Hodiny tréningov zúročili pekným umiestnením na Majstrovstvách kraja dňa 26.11.2019 v Ilave, kde si vybojovali 3.miesto. Blahoželáme!
      P.S.: Sme sa Vás hrdí.

     • Druháci na návšteve u bánovských hasičov

      26. 11. 2019

      V dňoch 19.11. – 21.11. 2019 sa postupne 2.A, 2.B a 2.C vybrali na exkurziu do priestorov Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Deti privítali príslušníci HaZZ v priestrannej garáži, kde im predviedli hasičskú techniku. Svojim odborným výkladom deťom priblížili záchranné techniky, ochranné pomôcky používané pri zásahoch, modernú dorozumievaciu techniku. Zároveň sa dozvedeli, že ich poslaním je zachraňovať ľudský život a majetok. Hasiči zasahujú pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, ako sú dopravné nehody, výrony nebezpečných látok a pri živelných pohromách. Obetaví príslušníci dovolili deťom vyskúšať zásahové obleky, prilby, sadnúť si do zásahových vozidiel. Najväčším zážitkom bolo vidieť ako sa hasiči dokážu rýchlo dostať k svojim vozidlá po sklzovej tyči. Samozrejme nechýbala ani hlasná hasičská siréna „horíhoríhorí“. Deti sa vrátili do školy plní zážitkov a s odhodlaním „aj ja budem hasičom“. Pedagógovia a deti ďakujú príslušníkom HaZZ za ľudský prístup a odborný výklad.

     • Stolní tenisti postúpili na Majstrovstvá Slovenska

      19. 11. 2019

      Dňa 18.11.2019 sa vo Veľkých Uherciach uskutočnilo krajské finále v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naše dievčatá v zložení Martina Igazová (8.B), Lenka Beňačková (7.B) a Nela Hrušková (6.A) zvíťazili nad Považskou Bystricou 3:2 a nad Trenčianskym Jastrabím 3:1. Stali sa Majsterkami Trenčianskeho kraja na tento školský rok. Rovnaký úspech sa podaril aj chlapcom, ktorí v zložení Samuel Šutiak (8.B), Samuel Žubor (7.A) a Damián Flóro (6.B) porazili Trenčín aj Púchov zhodne 3:1 a obsadili 1.miesto. Obidve družstvá budú našu školu reprezentovať na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise žiakov ZŠ. Kým dievčatám sa to podarilo za posledné 4 roky trikrát, chlapčenské družstvo sa prebojovalo na MSR prvýkrát v histórii našej školy. Žiakom gratulujeme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a budeme im držať palce na Majstrovstvách Slovenska.

     • Prvé miesto vo florbale pre žiačky ZŠ Partizánska

      18. 11. 2019

      Dňa 15.11.2019 sa na pôde SOŠ v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok základných škôl. Po súbojoch v základných kolách sa do okresného kola prebojovali žiačky ZŠ Zlatníky, ZŠ Gorazdova, ZŠ s MŠ Slatina a žiačky ZŠ Partizánska. Finálové kolo sa odohralo systémom každý s každým. Titul majsterky okresu si zaslúžene odniesli naše žiačky, po víťazstvách 4:0 nad ZŠ Zlatníky, 3:0 nad ZŠ s MŠ Slatina a 2:1 nad ZŠ Gorazdova. Žiačkam srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

     • Regionálne kolo v šachu

      13. 11. 2019

      Kritické myslenie, rozhodovanie pod časovým tlakom, tímový duch, kreativita sú dôležité kompetencie moderného sveta a šachové súťaže rozvíjanie týchto kompetencii príťažlivou formou podporujú. Na ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou sa tejto kráľovskej hre venujú žiaci na hodinách krúžku pod vedením pána učiteľa Krištofa. Aj tento rok si jeho zverenci zmerali svoje sily s rovesníkmi z iných škôl okresov Bánovce a Partizánske na Regionálnom kole v šachu žiakov a žiačok ZŠ, ktoré sa konalo 6.11.2019 v Partizánskom. Hralo sa švajčiarským systémom 15 min. Rapid šach na 7 kôl. Spomedzi všetkých sa najviac darilo žiakom Tomášovi Žarnovskému z 9.B a Adamovi Čuboňovi z 2.C, ktorý vybojovali druhé a tretie miesto v kategórii žiakov. V kategórii dievčat sa najviac darilo Miroslave Hanekovej z 9.C a Emme Vrškovej z 2.C, ktorým sa podarilo vybojovať prvé a druhé miesto. Všetci zmienení žiaci si zároveň zabezpečili účasť na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Trenčíne. V ich dalšej práci im prajeme veľa úspechov a radosti z hry.

     • Týždeň vedy a techniky v ZŠ Partizánska

      13. 11. 2019

      Do projektu Týždeň vedy a techniky sa zapája každoročne aj naša škola. Učitelia predmetov, ktoré úzko súvisia s vedou a technikou, pripravili pre žiakov školy bohatý program. Prácami na projektoch, riešením úloh, prípravami a realizáciou pokusov, ako aj názornosťou, či zážitkovým učením sa podarilo vytvoriť týždeň plný tvorivosti, hravosti, ale aj nápadov a fantázie. Na hodinách chémie si siedmaci tvorbou projektov na tému „Chemické látky a zmesi z kuchyne“ utvrdili naučené poznatky o látkach a zmesiach a prepojili ich s praktickým využitím v kuchyni. Deviataci zasa na hodinách fyziky zisťovali ako sa líšia tradičné žiarovky od moderných a prečo je výhodné ich používať. Na hodinách technickej výchovy spracovávali žiaci informácie formou projektov na tému „Slávni vynálezcovia a ich vynálezy“. Tiež sme sa zapojili do informatickej súťaže iBOBOR, v ktorej žiaci riešili úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia, algoritmizáciu a systematickosť pri riešení problémov. Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili exkurzie do zábavno-vzdelávacieho centra AURELIUM v Bratislave, kde zažili vedu naživo. Prostredníctvom zážitkov a experimentov sa mohli presvedčiť o tom, že veda je súčasťou nášho každodenného života a je zábavná a neskutočne zaujímavá. V priestoroch učebne fyziky a chémie inštalovaná výstava „Minerály a horniny“, počas ktorej mohli žiaci vidieť vzorky minerálov a hornín, oboznámiť sa s ich stavbou a pozorovať ich štruktúru. Zároveň sa pri výklade dozvedeli, ako niektoré z minerálov a hornín vznikli, odkiaľ pochádzajú, či aké majú využitie v bežnom živote. Veríme, že aj takouto formou sme prispeli k spopularizovaniu vedecko-technických predmetov, ktoré sa u žiakov tradične netešia veľkej obľube.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      13. 11. 2019

      Dňa 28.10.2019 sa na našej škole pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej konalo „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Danou témou bol Jozef Gregor Tajovský. Vyučujúci sa spolu so žiakmi veľmi dobre zhostili úlohy. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa. Pozerali si prezentácie, pracovali s textom, snažili sa nakresliť podobizeň J. G. Tajovského, robili plagáty, záložky i lietadlá. Verím, že i touto formou sa deti mohli niečo nové naučiť o tejto významnej osobnosti nášho národa. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúci i žiakom, ktorí sa aktívne do súťaže zapojili.

     • Veda naživo v Aureliu

      11. 11. 2019

      Vo štvrtok 7.11.2019 šiestaci zažili vedu naživo - navštívili zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave. Prostredníctvom zážitkov a experimentov sa mohli presvedčiť o tom, že veda je súčasťou nášho každodenného života, je neskutočne zaujímavá a tiež zábavná. Počas dvoch hodín riešili rôzne typy úloh a hľadali odpovede na pripravené otázky. Expozícia centra v sebe spája školu, múzeum aj zábavný park. Prelína sa tu zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Aj takto sa snažíme popularizovať vedu a motivovať žiakov k štúdiu vedeckých disciplín.

     • Žiačky a žiaci ZŠ Partizánska víťazmi regionálneho kola v stolnom tenise

      8. 11. 2019

      Po víťazstvách v okresnom finále sa dňa 6.11.2019 zúčastnili naši žiaci a žiačky regionálneho kola v stolnom tenise ZŠ. Dievčatá v zložení Martina Igazová (8.B), Lenka Beňačková (7.B) a Nela Hrušková (6.A) zvíťazili nad Prievidzou 3:2 a nad Veľkými Uhercami 3:1 a obsadili 1.miesto. Chlapci v zložení Samuel Šutiak (8.B, Damián Flóro (6.B) a Samuel  Žubor (7.A) porazili Bošany 3:2 a Nováky 3:1 a taktiež obsadili 1.miesto. Obidve družstvá budú 18.novembra bojovať v krajskom kole o účasť na Majstrovstvách Slovenska. Žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom finále.    

     • Škola žije športom

      8. 11. 2019

      Dňa 23.10.2019 sa uskutočnil na našej škole futbalový turnaj žiakov tretieho ročníka realizovaný v rámci projektu „Škola žije športom“ - prevencia protidrogovej závislosti. Turnaja sa zúčastnili žiaci Kozáček, Chocholatý, Nitschneider, Stojka, Melas, Znášik, Škreka, Síleš, Kukula, Karaba, Rypák, Urbánik, Segeš, Škorec, Nižňanský, Šinský. Po vyrovnaných vzájomných súbojoch troch družstiev napokon vyhralo družstvo Liverpool v zložení Rypák, Segeš, Škorec, Nižňanský, Šinský. Na druhom mieste skončilo družstvo Manchester, tretie miesto obsadila Chelsea. Všetci žiaci boli za svoje výkony ocenené diplomom a družstvá pohárom. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich záujmu o šport a pohyb.  

     • ZŠ Partizánska 5-násobným Majstrom okresu v bedmintone

      6. 11. 2019

      Dňa 29.10.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl. Dievčatá zvíťazili nad súperkami zo ZŠ Komenského, ZŠ Gorazdova a ZŠ Duklianska, chlapci porazili súperov zo ZŠ Komenského a ZŠ Gorazdova a zaslúžene si tak oba tímy vybojovali už po 5-krát titul Majster okresu. Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. 
      Školu reprezentovali: Tamara Zitová (6.A), Nela Hrušková (6.A), Emma Slováková (9.A), Damián Flóro (6.B), Samuel Žubor (7.A) a Samuel Šutiak (8.B).

     • Deviataci na výstave Stredoškolák 2019

      6. 11. 2019

      Dňa 24.10.2019 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili podujatia Stredoškolák 2019. Výstava stredných škôl sa konala v priestoroch výstaviska Expo v Trenčíne. Prezentovalo sa tu viac ako 40 vystavovateľov, ktorí si pre žiakov pripravili prezentácie rôznych technických, umeleckých, ale aj kulinárskych exponátov. Žiaci mali jedinečnú príležitosť nájsť na jednom mieste všetky dôležité informácie o možnostiach ďalšieho štúdia. Dozvedeli sa informácie ohľadom jednotlivých odborov či prijímacieho konania. Našich žiakov výstava zaujala, a veríme ,že informácie, ktoré získali im pomôžu pri voľbe povolania.

     • Týždeň boja proti drogám

      6. 11. 2019

      V jesenných mesiacoch, osobitne v novembri sa v rámci stratégie schválenej Výborom ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog viac ako inokedy organizujú aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Odštartovali sme turnajom vo floorbale dievčat 8.a 9.ročníka s heslom“ Radšej loptu, nie drogu.“ Žiaci 7.ročníka sa zúčastnili besedy, ktorej cieľom bolo upozorniť na dôsledky konzumácie  alkoholu. Na hodinách etiky žiaci diskutovali na témy alkohol a fajčenie a ich škodlivom vplyve na ľudský organizmus. V ŠKD a na hodinách výtvarnej výchovy žiaci tvorili plagáty na tému „Zdravie áno, drogy nie.“ Podujatia a aktivity mali upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré drogy prinášajú. 
      Nikdy nezačínajme s drogou, ani s tou „ľahkou“, pretože náš život postupne stratí pôvodný zmysel.                                                                      

     • Po stopách slovanských predkov

      4. 11. 2019

      Dňa 28.10.2019 navštívili žiaci 7.A a 7.B Archeologické múzeum v Bojnej so zameraním na život našich slovanských predkov. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí hlavne z bežného života Slovanov (odev, bývanie, strava,...). Pre nepriazeň počasia nemohli navštíviť archeologické nálezisko Bojná-Valy, ktoré sa radí medzi popredné archeologické náleziská Európy. Žiaci absolvovali náhradný program v podobe návštevy Múzea v Oponiciach, kde si prezreli kaštieľ a zoznámili sa s históriou významného rodu Aponiovcov.

     • Halloweenska party

      29. 10. 2019

      Dňa 25. októbra sa Znaša škola stala strašidelným miestom. Konala sa v nej totiž Halloweenska party. Jedáleň školy sa zmenila na nepoznanie a vyzdobená všakovakými tematickými ozdobami čakala na príchod žiakov. Všetko sa začalo približne o 17tej hodine, kedy sa do školy začali schádzať všelijaké príšery, bosorky, zombie či iné monštrá. Žiaci si dali na výbere kostýmov skutočne záležať, a tak sme aj my, učiteľky, mali problém niektorých z nich spoznať. Po príchode a slávnostnom otvorení bolo pre žiakov pripravených množstvo rôznych aktivít. Na uvoľnenie atmosféry sa začalo diskotékou, počas ktorej boli vybrané najlepšie masky, na žiakov ďalej čakali rôzne súťaže. Asi najzaujímavejšou výhrou pre súťažiacich bola ospravedlnenka z päťminútovky či skúšania z anglického jazyka, ktorú môžu použiť kedykoľvek, keď nie sú práve najlepšie pripravení. No a “zlatým klincom” večera bola tzv. ulička hrôzy. Na tomto mieste by sme chceli poďakovať našim deviatakom a ôsmakom, ktorí sa skutočne oduševnene zhostili svojich úloh a spravili zo seba strašidlá rôzneho druhu, ľakali našich piatakov a šiestakov ako len vedeli. Na umocnenie atmosféry sa zo školského rozhlasu šírili strašidelné zvuky a kvílenie, z ktorých sa ježili chlpy na tele. Okrem zábavy mal však Halloweensky večer aj edukatívny charakter. Práve prostredníctvom takejto formy sme sa žiakom snažili priblížiť kultúrne špecifiká anglicky hovoriacich krajín, pričom práve Halloween je typickým anglickým sviatkom, ktorý sa slávi jednak vo Veľkej Británii či v USA. Našou snahou bolo docieliť to, aby žiaci vnímali práve ten fakt, že učenie cudzieho jazyka nie je len o gramatike a slovíčkach, ale zahŕňa aj oboznámenie sa s jeho kultúrou a najmä so zvykmi v krajinách, ktoré týmto jazykom hovoria. Na záver by sme ešte chceli vyjadriť vďaku žiakom, ktorí nám s prípravou pomáhali, ale aj všetkým rodičom, ktorí nám venovali skutočne hodnotné ceny do súťaží, prípadne sa postarali o to, aby sme nehladovali. Ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúcoročnú Halloween party.

     • Druháci v zariadení lesnej pedagogiky Antonstál

      29. 10. 2019

      Pondelok 28.október bol pre druhákov deň venovaný prírode. Vybrali sa dvomi autobusmi do Účelového zariadenia lesnej pedagogiky Antolstál v Nemšovej. Už len cesta z Bánoviec nad Bebravou do Nemšovej cez Trenčianske Teplice vedie krásnym úsekom našej prírody. Jesenné ročné obdobie nám poskytuje neskutočné vizuálne zážitky, ktoré poskytujú rôzne odtiene jesenných farieb stromov a kríkov. Nie menšie zážitky z obdivovania domácich jesenných dekorácii , ktorými ľudia vyzdobujúc svoje príbytky. A takisto nevynímajúc úsek cesty v Motešiciach okolo žrebčína, kde sa páslo množstvo koní. Účelové zariadenie Lesov Slovenskej republiky poskytuje vzdelávacie aktivity pre deti a mládež vo všetkých oblastiach ochrany prírody a krajiny. Naši druháci nemali šťastie na priaznivé počasie a tak absolvovali aktivity v interiéri zariadenia. Pri vstupe do areálu zariadenia nás privítal krásny areál s náučným chodníkom, lesnou škôlkou a so zábavnými prírodnými aktivitami – prírodné človeče nehnevaj sa, poznávací masírovací chodník, altánok na oddych. V budove Účelového zariadenia si deti prezreli parohy zvierat, mohli si prečítať o histórii samotnej budovy ako aj o histórii lesnej pedagogiky. Piati inštruktori si druhákov rozdelili na skupiny. Absolvovali čuchovú poznávačku, poznávanie stromov a kríkov, poznávanie zvierat a ich stôp, vyskúšali si fúkačku na uspávanie zvierat, naučili sa o živote zvierat  lese – o ich stravovaní a správaní sa. Nakoniec si prezreli kŕmenie diviakov. Svoje zážitky druháci určite zúročia nielen na hodinách prírodovedy, ale aj pri prechádzkach lesmi a lúkami.

     • Školské kolo Technickej olympiády

      29. 10. 2019

      Dňa 22.10.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 8.-9.ročníka a kategóriu B žiaci z 5.-7. ročníka. Technická olympiáda pozostávala z teoretickej časti - testu a z praktickej časti - tvorba výrobku z prírodného materiálu. Žiaci v kategórii A súťažili vo dvojiciach, v B kategórii súťažil každý sám za seba. V jednotlivých kategóriách dosiahli žiaci nasledovné umiestnenie:
      Kategória A:

      1.miesto – Lukáš Síleš a Šimon Rybanský (8.A)

      2.miesto – Tobiáš Trsťan a Já n Arbecík (9.C)
      3. miesto – Hana Páleniková a Michal Bolfa (8.B)

      Kategória B:
      1.miesto – Andrej Dzurík (7.A)

      2.miesto – Samuel Žubor (7.A)
      3.miesto – Miroslav Kubulák (7.A)

      Víťazná dvojica Lukáš Síleš a Šimon RybanskýAndrej Dzurík si zabezpečili postup do okresného kola, v ktorom im držíme palce. Rovnako ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola Technickej olympiády.

     • Žiačky a žiaci víťazmi okresného kola v stolnom tenise

      24. 10. 2019

      Po víťazstve v základnom kole nad ZŠ Zlatníky sa dňa 23.10.2019 v ZŠ Uhrovec uskutočnilo okresné finále v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naše dievčatá po výhrach 3:0 so ZŠ Komenského a 3:0 so ZŠ Duklianska obsadili 1.miesto a stali sa majsterkami okresu. Rovanko sa darilo aj našim chlapcom, ktorí po výhrach 3:0 so ZŠ Uhrovec a 3:1 so ZŠ Komenského obsadili tiež 1.miesto a stali sa majstrami okresu. Obidve družstvá zároveň postúpili do regionálneho kola.
      Školu reprezentovali: Martina Igazová (8.B), Lenka Beňačková (7.B), Nela Hrušková (6.A), Samuel Šutiak (8.B), Samuel Žubor (7.A) a Damián Flóro (6.B). Žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v regionálnom kole.

     • Dopravné dni v ZŠ Partizánska

      21. 10. 2019

      V areáli ZŠ Partizánska sa už tradične organizujú Dopravné dni pre materské školy. Aj v tomto roku škola privítala deti zo všetkých materských škôl mesta Bánovce a okolitých obcí. Pre deti bol pripravený zaujímavý program na piatich stanovištiach. Získali poznatky o dopravných prostriedkoch, značkách, dopravných predpisoch a situáciách. Súčasťou boli aj ukážky prvej pomoci a samozrejme „Jazda zručnosti“ na dopravnom ihrisku. Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že nové poznatky a skúsenosti využijú.

     • Výstup na Uhrovský hrad

      16. 10. 2019

      Turistický krúžok na našej škole začal svoju činnosť v sobotu 12.10.2019 výstupom na Uhrovský hrad. Zišla sa dosť veľká skupina detí, rodičov, ba aj starých rodičov, ktorí majú radi prírodu a radi do nej chodia. Deň bol nádherný, počasie prialo a všetci si užívali pobyt na čerstvom vzduchu. Okrem turistiky zažili deti veľa zábavy, spoznávali prírodu a tešili sa z nových zážitkov a objavov. Najmenší prváčikovia boli na školskej turistike prvýkrát, ale určite nie posledný. Boli naozaj skvelí!

     • Sofia Anna Škerdová štvrtá v cezpoľnom behu

      10. 10. 2019

      Dňa 7.10.2019 sa v mestskom parku v Bánovciach nad Bebravou konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov základných škôl. V súťaži družstiev si naše dievčatá vybojovali 2.miesto. V súťaži jednotlivcov dominovala Sofia Anna Škerdová, ktorá si svojim víťazstvom zabezpečila postup do krajského kola. V ňom si v silnej konkurencii atlétiek vybojovala pekné 4.miesto (32 súťažiacich). Poďakovanie patrí aj Chiare Aujeskej (6.miesto), Karine Krížovej (16.miesto), Matúšovi Poluchovi, Ľuborovi Lukáčovi a Samuelovi Merkovi. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Hudobná výchova trocha inak

      9. 10. 2019

      Jednou zo septembrových tém na hudobnej výchove v 6. ročníku je praveká hudba, prvotné hudobné nástroje a jednoduchá melódia. Za najstarší prejav hudby sa považuje ľudský hlas a po ňom rytmické nástroje. Žiaci sami alebo za pomoci rodičov či starých rodičov vytvorili účelné praveké hudobné nástroje. Vznikli tak rôzne druhy perkusií, bicích nástrojov, ale aj provizórne brnkacie nástroje. Na výrobu použili prírodné materiály – kamene, kosti, drevo, kožu. Hudobné nástroje osobne predviedli a ich spolužiaci si ich mohli aj vyskúšať. Spoločne ocenili nielen snahu spolužiakov, ale aj ich tvorivosť.

     • Divadlo v anglickom jazyku

      8. 10. 2019

      Dňa 7.10.2019 sa žiaci 1. a 2.stupňa našej školy zúčastnili veľmi zaujímavého podujatia – zážitkového učenia mimo triedy v podobe divadla v anglickom jazyku. Žiaci s veľkým záujmom sledovali mladých hercov. Pre 1.stupeň pripravili dvojjazyčné vystúpenie Smelý zajko v Afrike a pre 2.stupeň predstavenie s názvom Online. Žiaci si počas vystúpení preverili svoje znalosti z anglického jazyka a zároveň zistili, že život vo virtuálnom svete je nereálny a pravý ľudský kontakt alebo slovo je hodnotnejšie. Obidve predstavenia boli veľmi zábavné, vtipné a zároveň poučné. Veríme, že podobné aktivity ponúkneme žiakom aj v budúcom školskom roku.

     • Exkurzia v Skalke pri Trenčíne

      2. 10. 2019

      Dňa 27.9.2019 sa žiaci 5.ročníka zúčastnili exkurzie na historickom pútnickom mieste. Putovanie sa začalo na Malej Skalke, kde nás privítal miestny kňaz v kostole sv. Andreja Svorada a Beňadika. Pokračovala cesta lesom, kde sú rozostavané zastavenia Krížovej cesty. Náučným chodníkom sme sa dostali ku Veľkej Skalke. Tu sa nachádzajú pozostatky benediktínskeho kláštora a jaskyňa sv. Beňadika. Sprievodca žiakom pútavou formou porozprával históriu a legendy, ktoré sa spájajú s týmto miestom. Exkurzia bola pre žiakov prínosom - spoznali tak kúsok našej kresťanskej historie.

     • Deviataci v Banskej Štiavnici

      2. 10. 2019

      Dňa 24.9.2019 navštívili žiaci 9. ročníka v rámci exkurzie z Biológie starobylé banské mesto Banskú Štiavnicu. Prvou zastávkou bolo Banské múzeum v prírode. Tu sa oboznámili s históriou a spôsobom ťažby rudných minerálov v tejto lokalite. Dozvedeli sa, že Banská Štiavnica bola v minulosti najväčším producentom zlata a striebra v Európe. Po krátkej filmovej ukážke sa žiaci spolu s učiteľmi zúčastnili prehliadky bane. Vyzbrojení prilbami, plášťami a baterkami sa vydali do 50 m hĺbky štôlne Bartolomej. Po tomto navštívili Mineralogické múzeum s množstvom prekrásne vykryštalizovaných nerastov. Prezreli si, v akej forme sa v skutočnosti v prírode vyskytuje zlato, diamant, ale aj pyrit, sfalerit, ametyst a ďalšie minerály. Nakoniec si prezreli Chránený prírodný výtvor: Kamenné more vo Vyhniach. More z ryolitových balvanov ich ohromilo svojou veľkosťou. Je to naše najväčšie kamenné more. Trochu unavení, ale obohatení o nové vedomosti a pekné zážitky sa šťastlivo vrátili domov.

     • Štvrtáci na interaktívnej výstave Moje telo

      30. 9. 2019

      Dňa 20.9.2019 sa žiaci 4.ročníka zo ZŠ Partizánska zúčastnili interaktívnej výstavy "Moje telo" v Trenčíne. Spoznávali ľudské telo oblečení v bielom plášti a s čiapkou v podobe mozgu. Počas komentovanej prehliadky videli ako bije srdce, ako fungujú pľúca, obličky, porozprávali nám o všetkých sústavách. Potom vo veľkom mozgu skúmali ľudské vnemy a zmysly. Najviac sa im páčila operačná sála, kde si mohli vyskúšať malú operáciu. Pri nesprávnom pohybe pacient kričal: Au, au to bolí! Bolo to veľmi zábavné. Na konci prehliadky dostali diplomy. Naučili sa veľa nového. Všetci sa zhodli na jednom: "Ani by sme nepovedali, že ľudské telo môže byť také zábavné."

     • Prvácka olympiáda

      24. 9. 2019

      Vo štvrtok 19.9.2019 sa na školskom dvore ozývali, viac ako inokedy, slová povzbudenia k vyšším športovým výkonom. Tie patrili našim najmenším, ktorým sme pripravili "Prvácku olympiádu". Prváci v malých skupinách postupne zdolávali 7 zábavno-športových stanovíšť, na ktorých ich čakali dievčatá - deviatačky. Po zdolaní série základných atletických disciplín (preskokov, hodov a behov) boli odmenení sladkou prváckou olympijskou medailou.

     • Deň obetí holokaustu a rasového násilia

      12. 9. 2019

      9.9. si na Slovensku pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti sa 40 žiakov našej školy zúčastnilo Stretnutia generácií v Múzeu holokaustu v Seredi, na ktoré prišlo 20 preživších holokaust na Slovensku, ktorí po 2. svetovej vojne odišli žiť do Izraela a USA. Žiaci sa mali možnosť stretnúť aj s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, ktorá Stretnutie generácií slávnostne otvorila. Následne si priamo z úst Pavla Eliho Vaga a Juraja Naftaliho Fürsta vypočuli ich životné príbehy, pričom s nimi živo diskutovali. Toto stretnutie bolo skvelou príležitosťou na hlbšie pochopenie súvislostí holokaustu, a tiež na to, aby si mladí uvedomili, že učiť sa o holokauste je potrebné, aby sme už nikdy neopakovali chyby z minulosti.

      Pavel Eli Vago sa ako malý dvanásťročný chlapec v čase transportov do koncentračných táborov zo Slovenska ukrýval spolu so staršou sestrou v horách, kde ich po niekoľkých mesiacoch našli príslušníci miestnej žandárskej stanice. Niekoľko dní strávili vo väznici na policajnej stanici, no vyšetrovateľ ich nakoniec prepustil. Obaja sa vrátili domov a bývali u starého otca vo Vrútkach. Onedlho však boli ako deti židovského pôvodu odvlečené do koncentračného táboru v Seredi, kde sa stretli so svojím otcom. V Seredi všetci traja zotrvali až do vypuknutia SNP, keď odišli na povstalecké územie do Banskej Bystrice. Po potlačení povstania ustupovali spolu s povstalcami a partizánmi do hôr, kde napokon strávili celú zimu 1944/1945. Oslobodenia sa dočkali v maličkej dedinke Hrončok na strednom Slovensku. Po prežitých vojnových hrôzach Eli nechcel zostať žiť na Slovensku a rozhodol sa emigrovať do novovznikajúceho štátu Izrael. Dnes žije na dôchodku v Tel Avive. Jeho príbeh môžete vzhliadnuť na https://www.youtube.com/watch?v=HEN4FuDmK4.

      Naftali Fürst sa narodil ako Juraj Fürst do rodiny petržalského drevára v roku 1933. Mal ešte staršieho brata Petra. Po vyhlásení Slovenského štátu sa rodina ukrývala, až kým sa otec rodiny nerozhodol dobrovoľne sa prihlásiť do tábora v Seredi, kde pracoval ako vedúci stolárskych dielní. Pred vypuknutím SNP sa rozhodli zo Serede ujsť. Po príchode nemeckých vojsk bola rodina zatknutá a rozdelená. Stretli sa opäť až v Seredi pod vedením Aloisa Brunnera. Odtiaľ celú rodinu deportovali do Osvienčimu, kde deti opäť oddelili od rodičov. Juraj s bratom sa dostali do vedľajšieho tábora Budy, z ktorého neskôr prežili pochod smrti do Buchenwaldu. Tam Juraj ochorel a dožil sa oslobodenia v bordeli tábora Buchenwald. Po vojne sa rodina opäť stretla a Juraj emigroval do Izraela.

     • Po stopách SNP

      12. 9. 2019

      Každoročne si v našej škole pripomíname jednu z najväčších udalostí novodobých dejín Slovenska - Slovenské národné povstanie. 5. septembra 2019 navštívili žiaci so svojimi učiteľmi pamätné miesta nášho regiónu: Jankov vŕšok, pamätník na Cibislavke, cintorín a budovu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou, kde si pietnymi spomienkami uctili pamiatku padlých počas SNP.

    • Dôležitý oznam k stravovaniu
     • Dôležitý oznam k stravovaniu

      7. 9. 2019

      Vedúca ŠJ oznamuje rodičom a zákonným zástupcom stravníkov, že na dotáciu stravy majú nárok aj žiaci so špeciálnou diétou aj napriek tomu, že sa neprihlásili na stravu do ŠJ. Stačí, ak rodičia prinesú potvrdenie od odborného ošetrujúceho lekára a vypíšu si žiadosť, ktorú nájdete v priloženom linku:

      Žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      Prinesenie potvrdenia a vypísania prihlášky je potrebné stihnúť do 09.09. 2019, ak chcú čerpať dotáciu už za mesiac september.

      Zároveň vedúca ŠJ oznamuje, že pri určení mesačnej platby stravného došlo k omylu pri výpočte. Peniaze, ktoré ste už uhradili budú zarátané do preplatkov a vrátené pri vyúčtovaní. 
      Za uvedenú skutočnosť sa týmto ospravedlňujeme.

    • Oznam vedúcej ŠJ
     • Oznam vedúcej ŠJ

      27. 8. 2019

      Vedúca ŠJ jedálne oznamuje stravníkom, že dňa 2.9.2019 (pondelok) sa nebude vydávať mliečna desiata a všetci žiaci prihlásení na desiatu budú z nej odhlásení. 

      Zároveň žiada rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie dieťaťa v školskom roku 2019/2020 a ešte dieťa neprihlásili, aby tak urobili čo najskôr. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v kancelárii vedúcej školskej jedálne. 

      Za porozumenie ďakujeme.

     • Dôležité upozornenie k úhrade stravy pre školský rok 2019/2020

      8. 8. 2019

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že vzhľadom na dotáciu z MŠVVaŠ sa upravujú mesačné poplatky za stravu.

      Zároveň informujeme, že na základe Doplnku č.11 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č.72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach je stanovená suma režijných nákladov vo výške 3€/mesačne na každého stravníka a túto sumu je potrebné uhradiť spolu so stravným.

      I.stupeň:
      desiata:               12€/mesačne
      obed:                   1€/mesačne                     
      Spolu: 13€/mesačne + 3€/réžia = 16€/mesačne

      II. stupeň:
      desiata:               12€/mesačne
      obed:                   3€/mesačne                      
      Spolu: 15€/mesačne + 3€/réžia = 18€/mesačne

      V prípade, že dieťa chodí len na obed, resp. len na desiatu, platí sa príslušná suma vypočítaná z vyššie uvedených poplatkov.

      Príklad:

      dieťa na I.stupni chodí len na obed                       
      mesačné poplatky budú 1€/obed + 3€/réžia = 4€

      dieťa na I.stupni chodí len na desiatu                  
      mesačné poplatky budú 12€/desiata + 3€/réžia = 15€

      dieťa na II.stupni chodí len na obed                     
      mesačné poplatky budú 3€/obed + 3€/réžia = 6€

      dieťa na II.stupni chodí len na desiatu                 
      mesačné poplatky budú 12€/desiata + 3€/réžia = 15 €

      Okrem uvedeného je potrebné uhradiť jednorazovú zábezpeku 30€, z ktorej bude v prípade neodhláseného alebo neodobratého obeda tento uhradený v plnej výške.

      Prosíme o úhradu stravného najneskôr do 20.8.2019 (odporúčame nastaviť trvalý príkaz k 15. dňu v mesiaci) na účet školskej jedálne SK58 0200 0000 0027 6233 0953. Nezabudnite uviesť do poznámky meno dieťaťa a triedu.

      Za porozumenie ďakujeme.

     • MDD opäť v divadle

      25. 6. 2019

      Už desiaty krát sme oslavy MDD v našej škole poňali „po svojom“, t.j. návštevou divadelného predstavenia v kamennom divadle. Z roka na rok je príprava náročnejšia. Záujem školskej verejnosti o tento druh kultúry je čím ďalej väčší. Ale predsa sa podarilo. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre nám vyšlo v ústrety a naplánovali sme tri druhy predstavení podľa veku detí na tri rôzne dni. S tým súvisí samozrejme aj naplánovanie dopravy detí. Prví mali ísť tretiaci, štvrtáci a piataci na predstavenie s edukačným charakterom Trója. Mali sme smolu. Hlavná hrdinka si deň pred predstavením zlomila nohu. Ale druhé a tretie predstavenia sa vydarili. A tak naši žiaci, od šiestakov po deviatakov, si pozreli generálku novonaštudovanej hry Sam a Esmeralda, s ktorou sa divadlo predstavilo na divadelnom festivale Dotyky a spojenia v Martine. Naši prváci a druháci si v piatok 21.6. pozreli predstavenie Danka a Janka podľa knihy Márie Ďuríčkovej. S cieľom získania kultúrneho zážitku pre každého nášho žiaka budeme s touto formou oslavy MDD pokračovať naďalej.

     • Výlet so zážitkovým učením

      25. 6. 2019

      Tretiaci zo ZŠ Partizánska počas výletu do Nitry navštívili interaktívnu výstavu pod názvom Inkovia – deti slnka a páni nebies. Výstavu usporiadalo Detské múzeum Severka v Nitre, ktoré vzniklo minulý rok ako múzeum určené pre deti. V tomto múzeu návštevník nie je len pasívnym prijímateľom výkladu, ale aktívne participuje, dotýka sa a experimentuje. Na otázku: „ako bolo v múzeu?“, tretiak Leo napísal: „V múzeu sme sa naučili, kto sú Inkovia, aké mali tradície, čo jedli a chovali, aké mali domy a ako ich stavali.“ A naozaj, návštevou expozície spoznali civilizáciu s 800 ročnou históriou, ktorá vytvorila svoje mesto v oblasti Peru. Všetci poznáme archeologické nálezisko Machu Picchu. Inkovia skultúrnili 40 druhov rastlín, domestifikovali najviac zvierat, mali dokonalé cesty vedúce priamo cez hory, močiare a pralesy. Stavali visuté mosty. Používali zavlažovacie systémy. Stavali z kamenných blokov. Vyrábali keramiku. Miesto písma používali systém šnúrok s uzlami. Na vysokej úrovni bolo zlatníctvo. Každý kúsok z ich života si naši tretiaci aj vyskúšali. Najviac im však pristali inkské klobúky a kúsky z oblečenia.

     • Damián Flóro 3-násobným majstrom Slovenska!

      25. 6. 2019

      V júni sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise žiakov. Našu školu navštevuje trojica skvelých stolných tenistov, ktorí sa tomuto športu venujú už niekoľko rokov. Sú súčasťou stolnotenisových klubov v Topoľčanoch a v Prievidzi. Samuel Šutiak zo 7.B obsadil na MSR starších žiakov druhé miesto vo štvorhre a v dvojhre sa dostal medzi 8 najlepších starších žiakov na Slovensku. Martina Igazová zo 7.B obsadila tretie miesto vo štvorhre a v dvojhre sa takisto umiestnila v prvej osmičke mladších žiačok na Slovensku. No a Damián Flóro, žiak 5.B obsadili na MSR najmladších žiakov vo Valalikoch 1.miesto a stal sa majstrom Slovenska pre rok 2019 medzi najmladšími žiakmi. Ďalšie majstrovské tituly získal vo štvorhre a tiež zmiešanej štvorhre. Srdečne blahoželáme! Uvedená trojica úspešne reprezentovala aj školu, keď v tomto školskom roku chlapci vyhrali okresné kolo a žiačky sa prebojovali až na školské majstrovstvá Slovenska. Žiakom gratulujeme a držíme palce v ďalšej kariére.

     • Exkurzia do Národnej rady SR

      21. 6. 2019

      Dňa 20.6. 2019 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie do Národnej  rady SR, v ktorej  nás privítal  pán poslanec Želiezka. Absolvovali sme prehliadku NR a z balkóna sme mali možnosť sledovať zasadnutie. NR ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Plní závažnú úlohu pri budovaní Slovenskej republiky ako moderného a demokratického štátu a zavádzaní sociálnej a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Pokračovali sme prehliadkou Bratislavského hradu a poprechádzali sme sa čarovnými úzkymi uličkami Starého mesta.

     • Štvrtáci v Blatnici

      20. 6. 2019

      Školu v prírode si tento rok užili štvrtáci v krásnom regióne Turiec v malebnej dedinke Blatnica. Veľmi sa tešili na týždeň bez rodičov a 10.-14.6. sa vydali za zážitkami do hotela Gader. Počas celého pobytu zážitkovou formou spoznávali miestnu faunu a flóru, poznávali živú a neživú prírodu priamo v teréne, učili sa chrániť prírodu v národnom parku Veľká Fatra. Absolvovali turistické vychádzky do blízkeho i vzdialeného okolia –  Gaderská a Blatnícka dolina a vystúpili na zrúcaninu hradu Blatnica, pozorovali prácu pri obnove hradu.  Obe doliny ich uchvátili svojou nádhernou prírodou, zastavili sa pri každom potôčiku a osviežovali sa. V jazierku videli žubrienky, ryby, mušle, priezračné potoky ich priam lákali namočiť sa. Na náučných chodníkoch sa orientovali podľa turistických značiek, čítali z mapy, sledovali náučné tabule. Celý pobyt v ŠvP poskytol žiakom veľa rôznych možností na upevňovanie a rozšírenie vedomostí z učiva vlastivedy, poznávanie slovenských miest a dedín, pohorí, riek, kultúrnych a historických pamätihodností, hradov, zámkov, kostolov. Na výlete v Martine navštívili Múzeum slovenskej dediny, spoznali život v minulosti, videli prácu ľudí na poli, starostlivosť o zvieratá, boli v drevenom kostolíku, utvrdili si poznatky o skanzene. Žiaci spoznali zaujímavé miesta Slovenska. Získané informácie si  priebežne zapisovali do denníkov. Cestou zo školy v prírode sa zastavili v Čičmanoch, navštívili múzeum, prezreli si krásne maľované domčeky, navštívili autenticky zariadené historické domčeky, zakúpili si suveníry. Škola v prírode splnila svoj cieľ. Žiaci si rozšírili teoretické poznatky z vyučovania o praktické poznatky o prírode priamym pozorovaním, získali mnoho nových poznatkov, spoznali zaujímavú časť našej vlasti, spoznali miestnu krajinu, upevnili si zdravie a telesnú zdatnosť, upevnil i sa žiacke kolektívy, vytvorili sa správne vzájomné vzťahy a priateľstvá.  Počasie bolo nádherné, slnečné a preto čo najviac využívali krásne horské prostredie na pobyt  a pohyb vonku. Na školu v prírode plnú nových a neopakovateľných zážitkov budú určite dlho spomínať.

     • Šport bez limitov

      19. 6. 2019

      Pod týmto názvom prezentuje skupina HANDS UP CREW špeciálny program určený pre školy. Hlavným poslaním programu je prezentovať význam a pozitíva športu pre rozvoj človeka a osobnosti. Tento zaujímavý spôsob pohybovej aktivity v pondelok 18.6.2019 skupina prezentovala i pred žiakmi ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou. Zaujímavým spôsobom členovia skupiny Martin Leco, Peter Herstek a Marko Popovski zviditeľnili novo rozvíjajúci sa šport a ukázali mladším i starším žiakom nový spôsob sebarealizácie. Skupina HANDS UP CREW je spojením basketbalového a futbalového freestylu. Toto zaujímavé spojenie prinieslo do našej školy zaujímavú show s množstvom skvelých kúskov, trikov a zábavy v podobe športovej choreografie s hudobným sprievodom. Členovia skupiny v školskej telocvični predviedli svoje majstrovstvo v dvoch vystúpeniach pre všetkých žiakov školy. Do svojho vystúpenia zaradili i samotných žiakov. No a po vystúpení nechýbalo spoločné fotenie, ale aj krátky zápas v hode basketbalovej lopty do koša.

     • Festival energie 2019

      14. 6. 2019

      Dňa 7.6.2019 sa žiaci 7.ročníka a vybraní žiaci 9.ročníka zúčastnili v priestoroch Elektrárne v Piešťanoch Festivalu energie konaného pod záštitou Západoslovenskej energetiky. 26 exponátov stredoškolských tímov tu predstavilo inovatívne nápady ako šetriť prírodu a energiu, či zatraktívniť elektrotechnické vzdelávanie. V súťaži si žiaci vyskúšali poskladať e-autíčko s pohonom, za čo boli odmenení malou drobnosťou. Tiež mali možnosť vyhrať zaujímavé ceny v losovaní a prezrieť si priestory tohto zaujímavého historického objektu. Aj takouto formou sa snažíme u žiakov vzbudiť záujem o štúdium prírodovedných a vedecko-technických disciplín.

     • Krajské kolo v malom futbale žiačok ZŠ

      13. 6. 2019

      Futbalový štadión v Považskej Bystrici hostil 12.6.2019 víťazky regionálnych ķôl v malom futbale. Naše dievčatá si po dvoch remízach 4:4 so žiačkami z Púchova a 2:2 so žiačkami z Trenčianských Stankoviec, vybojovali krásne 2.miesto a stali sa vicemajsterkami Trenčianskeho kraja. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. 

     • Oslava MDD v Nitre

      13. 6. 2019

      V piatok  31.5.2019 sa počasie konečne umúdrilo. Ako by vedelo, že žiaci 8.A, 8.B a 7.A sa chystajú osláviť Deň detí výletom do Nitry. 49 žiakov so svojimi triednymi učiteľmi navštívilo Pyramídu na vrchu Zobor v Nitre. Prezreli si miesta viažuce sa k najstarším dejinám Slovanov, videli jaskyňu sv. Svorada. Cestou po náučnom chodníku si pozreli aj lúku s lesostepným porastom a potešili sa krásnym výhľadom na Nitru a široké okolie. Zážitkovým spôsobom si tak rozšírili vedomosti z histórie i geografie Slovenska. Výlet zakončili v historickom centre starobylej Nitry.

     • Otvorené laboratórium SOŠ Nováky

      11. 6. 2019

      V rámci spolupráce stredných a základných škôl sa 10 žiakov 8.ročníka zúčastnilo projektu "Otvorené laboratórium" v SOŠ Nováky. Zaujímovou formou si zopakovali chemické prvky, dozvedeli sa veľa nových informácií o vitamínoch a vyskúšali si svoje praktické zručnosti v novučičkých laboratóriách. Veríme, že aj takéto aktivity vzbudia u žiakov väčší záujem o štúdium chémie a prírodovedných predmetov. 

     • Piataci na exkurzii z biológie

      10. 6. 2019

      Dňa 31.5.2019 sa žiaci 5.ročníka zúčastnili exkurzie v Zubrej obore pri Topoľčiankach a v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch. Počas exkurzie si žiaci prezreli chovnú stanicu zubrov na Slovensku. Zubrov mali možnosť vidieť v plnej kráse, nakoľko prišli v čase kŕmenia. V arboréte sa zasa rozdelili do skupín a zahrali sa na vedcov - botanikov. Pri riešení rôznych úloh museli tiež preukázať schopnosť orientovať sa v areáli arboréta podľa priloženej mapky. A vedzte, že niektorí zažili pri tom aj trochu adrenalínu, keďže mali obavy z toho, že sa stratia :) Všetci sa však so super zážitkami a novými vedomosťami vrátili domov.

     • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

      7. 6. 2019

      Dňa 31.5.2019 sa žiaci 4.ročníka zúčastnili besedy so známou detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou v MsKĽŠ v našom meste. Hneď pri príchode nás prekvapila svojou skromnosťou, jednoduchosťou a milým úsmevom. Porozprávala deťom o svojom živote, svojej tvorbe, námetoch na knihy a rôznych veselých príhodách. Napísala 19 kníh pre deti, ktoré vedia očariť čitateľa svojím humorom a témou blízkou deťom i dospelým. Všetky deti sa aktívne zapájali do diskusie a kládli jej množstvo zaujímavých otázok. Zároveň mali možnosť zakúpiť si niektorú z jej najobľúbenejších knižiek. Na záver nasledovala autogramiáda a pamätná foto. Na toto stretnutie si určite budú rady spomínať nielen deti, aj ale pani učiteľky.

     • Návšteva zo ZŠ Dvorec

      7. 6. 2019

      29.5.2019 vedenie našej školy privítalo žiakov 4.ročníka zo ZŠ Dvorec. Deti sa oboznámili s priestormi našej školy, zoznámili sa so svojimi budúcimi spolužiakmi a učiteľmi. Navzájom si utužili vzťahy počas turnaja vo vybíjanej v našej telocvični, ochutnali špeciality našej kuchyne v ŠJ a na záver sa vyšantili na vonkajších ihriskách v areáli ZŠ. Ako spomienku na dnešný deň si odniesli diplom a sladkú odmenu. Veríme, že sa im v našej škole páčilo a budú sa tešiť do 5.ročníka v septembri.

     • Deviataci v Múzeu holokaustu v Seredi

      5. 6. 2019

      V utorok 28.5.2019 žiaci 9.ročníka ZŠ Partizánska absolvovali exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Holokaust bol v histórii ľudstva historicky a morálne zlomovou udalosťou, pretože zásadným spôsobom spochybnili základy ľudskej civilizácie. Komplexné štúdium holokaustu vedie k zamysleniu o zneužívaní moci, o úlohe a zodpovednosti jednotlivcov, organizácií a národov konfrontovaných s porušovaním ľudských práv. Vzdelávanie o holokauste poukazuje na dôsledky rasizmu, antisemitizmu a stereotypizovania akejkoľvek spoločnosti. Zdôrazňuje hodnotu rôznorodosti v pluralistickej spoločnosti a zvyšuje citlivosť a empatiu k postaveniu menšín v nej. Žiaci sa absolvovaním výkladu i prehliadky expozícii v priestoroch múzea presvedčili, že každý v holokauste stratený život mal svoju tvár, vlastné meno, svoje okolie a rodinu. Súčasťou výkladu boli i príbehy konkrétnych ľudí. Medzi „preživšími“ holokaust bola i pani Alžbeta Schicková, občianka nášho mesta Bánovce nad Bebravou, ktorá minulý rok zomrela. Teta Pippa, tak sme ju volali, prišla pred dvomi rokmi na besedu s vtedajšími deviatakmi aj do našej školy. Na jej návštevu s úctou spomíname.

     • Sofia Škerdová skórovala už aj v reprezentácii WU 15

      4. 6. 2019

      Po tom ako sa Sofia Škerdová stala na jeseň minulého roku súčasťou Slovenskej juniorskej reprezentácie dievčat  WU 15, ju vzápätí tréner Jelšic nominoval na DEVELOPMENT CUP do Srbska. V Starom Pazove sa jej so spoluhráčkami darilo a po troch výhrach – nad Čiernou Horou 3:1, Bosnou a Hercegovinou 3:1 a domácim Srbskom 3:0 obsadili 1. miesto. V zápase s Bosnou a Hercegovinou v 28. minúte prvého polčasu zvyšovala skóre na 2:0. V máji nastúpila aj v dvoch zápasoch za reprezentáciu WU 15 proti Bosne a Hercegovine v Senci. Sofia však strieľa góly aj za chlapčenský tím Spartaka Bánovce, s ktorým tento rok vyhrali III. ligu žiakov a pričinila sa tak s našimi žiakmi Samuelom Jakubom, Markom Sochorom, Adriánom Kováčikom, Dávidom Jakubíkom a Adriánom Čuhákom o postup do II. žiackej ligy. Sofii, ale aj ostatným športovcom držíme palce v ďalšej kariére a želáme veľa chuti do ťažkého tréningu, ktorý potom prináša takéto krásne výsledky.

     • MDD v znamení futbalu

      3. 6. 2019

      Dňa 31.5. sa pri príležitosti MDD uskutočnil na ihriskách Spartaku s umelou trávou futbalový turnaj medzi chlapcami ZŠ Partizánska, ktorí navštevujú Športovú prípravu. Turnaja sa zúčastnil žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Boli rozdelení do 4 tímov, ktoré si postupne zmerali sily vo veľkom a v malom futbale. Chlapci preukázali veľkú chuť bojovať o víťazné poháre, ktoré boli určené pre víťazov. Na záver akcie si všetci aktéri mohli vyskúšať svoju šikovnosť pri kopaní penált. Aj tu bol určený pohár pre víťaza – kráľa strelcov, ktorým sa stal Michal Kožiak z 9.A triedy. Veľké poďakovanie patrí učiteľom M.Hruškovi, J.Zábojovi a M.Rurákovi, ktorí sa výborne zhostili organizácie turnaja a zároveň rozhodovali jednotlivé zápasy.

     • Mladí záchranári opäť úspešní

      31. 5. 2019

      Dňa 30.5.2019 úspešne reprezentovali našu školu dievčatá Michaela Oravcová, Vanesa Malíková, Kristína a Sofia Sedlákové a Lea Lenarthová z 5.B v okresnom kole súťaže Mladý záchranár, v ktorom obsadili krásne 2.miesto. Veľkou oporou im boli aj Tomáš Kuric a Júlia Kubuláková z 3.C. Srdečne im blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a tešìme sa na ďalší ročník súťaže.

     • Atlétky vicemajsterkami kraja

      28. 5. 2019

      Dievčatá našej školy si v krajskom kole v silnej konkurencii atlétiek vybojovali svojimi výkonmi v ôsmych disciplínach nádherné 2.miesto. Bronzové pódiové umiestnenie si zaistili časom 35,15 s v štafetovom behu 4x60m. Do finálového behu na 60m sa prebojovala Chiara Aujeská, v ktorom obsadila pekné 5.miesto. Stotinky delili od bronzovej medaily nielen Chiaru Aujeskú v behu na 300m, ale aj Sofiu Annu Škerdovú v behu na 800m. Skvelé výkony podali aj Karin Krížová, Lea Molnárová, Terézia Paulechová, Emma Slováková, Nikola Kozačková či Dominika Chromeková. Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Chiara Aujeská najlepšou atlétkou, žiačky víťazkami, žiaci strieborní

      28. 5. 2019

      V dňoch 22. a 23.5.2019 sa konalo na pôde ZŠ Partizánska a ihrisku Mestského FC Spartak okresné kolo v atletike žiakov a žiačok základných škôl. Naše žiačky si v súťaži družstiev vybojovali s veľkým bodovým náskokom 1.miesto a žiaci krásne 2.miesto. Titul "najlepšia atlétka” obhájila Chiara AujeskáVšetkým srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a dievčatám držíme palce v krajskom kole. 
      60 m: 
      1.miesto - Aujeská, 
      2.miesto - 
      Škerdová
      300 m:
      1.miesoto - Aujeská, 
      2.miesto - 
      Chromeková D., 
      3.miesto - 
      Laššo
      800 m: 
      1.miesto -
       Škerdová, 
      2.miesto
       Chromeková D.
      Kriketka: 
      1.miesto -
       Slováková,
      2.miesto - Krížová, 
      3.miesto - 
      Obst
      Guľa: 
      1.miesto -
       Paulechová,
      3.miesto - Slováková, Obst
      Výška: 
      2.miesto -
       Molnárová, Zemeš, 
      3.miesto -
       Káčer
      Diaľka: 
      1.miesto - Cichovská, 
      3.miesto -
       Mokryšová, Kováčik
      Štafeta: 
      1.miesto -
       žiačky, žiaci

     • Siedmaci u hasičov

      28. 5. 2019

      20.mája 2019 sa žiaci 7.B zúčastnili exkurzie z chémie v HaZZ v Bánovciach nad Bebravou. Počas exkurzie sa im venoval vedúci zmeny pán Stanislav Ondrejka so svojimi spolupracovníkmi. Žiakom zaujímavou formou priblížili prácu hasičov a rozšírili ich vedomosti z témy Horenie a hasenie látok. Srdečne im ďakujeme za ich prístup a čas, ktorý nám venovali. 

     • Ôsmaci v Energolande

      28. 5. 2019

      Rozšíriť poznatky a vedomosti o energii, jej vzniku a využití, o rôznych typoch elektrární a princípe fungovania atómovej elektrárne si boli ôsmaci ZŠ Partizánska 21.mája 2019 na exkurzii vo vedeckom centre Energoland v Mochovciach. 33 interaktívnych stanovíšť im ponúklo možnosť preniknúť do tajov výroby elektrickej energie, vyskúšať si simulovanú jazdu na motorke budúcnosti alebo vyrobiť elektrickú energiu prostredníctvom kinect hry. Na vlastnej koži spoznali aj účinky elektrickej energie (Van der Graafov generátor) a verte, že im naozaj z toho stáli vlasy „dupkom“. Tiež mohli absolvovať virtuálnu prehliadku priestorov samotnej elektrárne, strojovne, blokov elektrárne a reaktorovej sály. Touto nenásilnou a hravou formou vyučovania sa snažíme u žiakov zvýšiť záujem aj o taký predmet, akým je fyzika. Žiaci odchádzali domov s množstvom zážitkov a zhodli sa na jednom:  "O rok sa sem isto vrátime!"

     • Sústredenie v Kľačne

      23. 5. 2019

      V pondelok 13.5.2019 tridsaťosem žiakov a žiačok 6.ročníka naložilo pod vedením pánov učiteľov Ruráka, Neuschla, Hrušku a Slovákovej batožiny a odcestovali o 8.00 do miesta pobytu. Po hodinovej ceste sme sa ubytovali v štvor-šesťposteľových izbách. Po ubytovaní sa žiaci oboznámili s okolím a o 10.30 sme začali napĺňať program pobytu. Program výchovno-vzdelávacej činnosti bol uskutočnený v súlade s vypracovaným plánom vyučovania a výchovnej činnosti. Činnosť bola naplnená najmä športovými aktivitami, spoločenskými a loptovými hrami. Pri výuke neboli žiadne problémy, každodenne sme využívali priestranné učebne, peknú prírodu a prostredie v okolí, ale aj ihriská v zariadení, telocvičňu a saunu. Po večeri hrali žiaci stolný tenis pozerali hokej a hrali zábavné hry, po ktorých nasledovala večerná hygiena a večierka. Najväčší úspech mala tradične opekačka, počas ktorej nám prialo aj počasie. Strava bola kalorická, chutná a na požadovanej kvantitatívnej úrovni. Pitný režim bol zabezpečený nepretržite počas celého pobytu. Na záver sme zhodnotili celý pobyt, správanie a čistotu na izbách. Do Bánoviec sme sa vrátili v piatok 17.5.2019 o 15.00 hod., kde nás čakali rodičia a prevzali si svoje deti.

     • Deň matiek 2019

      22. 5. 2019

      Je už tradíciou, že v jeden májový deň prídu do školy mamičky a my ich privítame pri školskej oslave krásneho sviatku venovanému našim mamičkám. Spoločne sme pripravovali malé upomienkové darčeky, ale hlavne nacvičovali program. Jedáleň ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou sa v stredu 15.mája 2019 premenila na spoločenskú sálu výzdobou i formou. Mamičky sedeli v hľadisku a ich deti im na provizórnom javisku predvádzali čo si len a len pre nich pripravili v rámci rekreačnej činnosti ŠKD: milé slová, pesničky, hudobné hry a tančeky. Mamičky nesklamali a prišli so svojimi mamičkami, ale aj oteckovia a starí oteckovia, tety, krstné mamy v hojnom počte. V úvode ich všetkých na pôde školy privítal riaditeľ našej školy. Sprievodné slovo patrilo dvom šikovným piatačkám Lenke a Kristíne. Mamičky svoje deti za ich vystúpenia odmieňali milým úsmevom a potleskom. Záver patril Arturovi Kováčikovi zo 4.A triedy, ktorý za všetky deti svojou piesňou poďakoval mamičkám za ich lásku a starostlivosť, ktorú venujú svojim deťom pri ich výchove od útleho detstva.

     • Druháci na dopravnom ihrisku RM JET v Trnave

      16. 5. 2019

      Žiaci 2.ročníka našej školy v rámci prvouky navštívili Detské dopravné ihrisko v Trnave. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy (cyklista, chodec), oboznámili sa rôznymi dopravnými situáciami, osvojili si dopravné značky. Následne využili svoje vedomosti a zručnosti i prakticky. Vyskúšali si podľa dopravných pravidiel jazdu na bicykli, štvorkolke a správne správanie sa chodca na komunikácii. Každý žiak po úspešnom absolvovaní kurzu obdržal vodičský preukaz cyklistu. 

     • Turistický výstup na Baske

      10. 5. 2019

      Turistický krúžok využil voľný deň 8.5.2019 na výstup na Baske 955m.n.m. v Strážovských vrchoch. Zišla sa početná skupina najmä skalných fanúšikov turistiky. Deti v sprievode rodičov a starých rodičov  veselo vykročili z Krásnej Vsi smerom na Bukovinskú skalu. Tu si vychutnali naozaj krásne výhľady, ktoré poskytol takmer bezoblačný deň. V dobrej nálade stúpali čoraz vyššie a podali krásny turistický výkon. Najväčšiu radosť po namáhavom výstupe všetkým urobila chata Baske a to znamenalo, že  sme na vrchole. Opekačka bola zaslúženou odmenou a veru všetkým veľmi chutilo. Krásne prostredie ponúkalo možnosti na hry a oddych a nádherné výhľady do okolia. Bol to krásny deň! Všetci sa spokojní a príjemne unavení vracali domov a už sa tešia na ďalší zaujímavý výlet do našej krásnej prírody.

     • Bronz z regionálneho kola vo vybíjanej

      9. 5. 2019

      Dňa 7.5.2019 sa v ZŠ Malinovského v Partizánskom uskutočnilo regionálne kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl, v ktorom sa stretli víťazi okresných kôl. Naše dievčatá v silnej konkurencii predviedli bojovné výkony, no na súperky nestačili a po dvoch prehrách obsadili konečné 3.miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Minifutbalisti druhí v okrese

      9. 5. 2019

      V utorok 7. mája sa na umelej tráve FK Spartak uskutočnilo okresné kolo v mininfutbale najmladších žiakov ZŠ – McDonalds cup. Naši žiaci po výhrach 2:0 so ZŠ Rybany, 6:0 so ZŠ Komenského a 5:2 so ZŠ Uhrovec vyhrali svoju skupinu a postúpili do finále.Tu po peknom futbalovom zápase a dobrom výkone podľahli žiakom zo ZŠ Gorazdova tesne 1:2 a obsadili krásne 2.miesto. Školu reprezentovali: Bitarovská, Balážová, Kurín, Kopčan, Hudec zo 4.B, Hrušková, Motúz, Gízel, Kováčik zo 4.A a Molnár z 3.B. Žiakom gratulujeme k peknému výsledku a ďakujeme za vzornú a slušnú reprezentáciu školy.

     • Gymnastika je gramatikou ľudského pohybu

      30. 4. 2019

      Športová gymnastika je vrcholom ľudskej motoriky. Základy športovej gymnastiky sú neoddeliteľnou súčasťou telesnej a športovej výchovy žiakov ZŠ Partizánska. Osvojovaním a zdokonaľovaním základných akrobatických cvičebných tvarov sa u žiakov z pohybových schopností rozvíja predovšetkým obratnosť, ktorá je potrebná vo všetkých telovýchovných pohybových činnostiach, ale aj v špecifických situáciách v živote človeka. Dňa 25.4. 2019 žiaci Michal Káčer (9.B), Ľubor Lukáč (8.A), Roman Botka (7.A), Matúš Kotlár (7.B) reprezentovali našu školu v krajskom kole Gymnastického štvorboja v ZŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom, kam sa prebojovali po víťazstvách v okresnom i v regionálnom kole. V súťaži družstiev sa po absolvovaní športových disciplín akrobacia, hrazda, preskok a šplh na tyči umiestnili na krásnom 3.mieste. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Taktické cvičenie záchranných zložiek

      19. 4. 2019

      V stredu 17.apríla sa žiaci 9.A stali figurantmi pri simulovanej dopravnej nehode autobusu v rámci Taktického cvičenia záchranných zložiek regiónu Bánovce nad Bebravou. Vyskúšali si ako je to, keď sa človeku behom sekundy zmení život. Ako sami po príchode do školy zhodnotili, že sa naučili: že stres a panika sú v takomto prípade síce pochopiteľné, ale veľmi zbytočné. Naučili sa ako poskytnúť prvú pomoc. Naučili sa a zároveň pochopili náplň práce záchranných zložiek: zásahových hasičov, zdravotníkov, príslušníkov Polície SR. Úlohou našich žiakov bolo simulovať rôzne zranenia, ktoré môžu byť súčasťou dopravnej nehody. Zranenia a ich dôsledky dostali za úlohu predstavovať od zdravotníkov z Červeného kríža. Po vyhlásení mimoriadnej udalosti prišli záchranné zložky, ktorí postupovali podľa stanovených záchranných pravidiel. Naši žiaci sa niečo nové naučili, videli a na vlastnej koži sa presvedčili o dôležitosti práce záchranných zložiek.

     • Deň narcisov 2019

      19. 4. 2019

      Naša škola sa už po niekoľkýkrát osobne zapája do radov dobrovoľníkov Občianskeho združenia Liga proti rakovine, v rámci aktivity Deň narcisov – jedinečnej verejno-prospešnej zbierky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku. Vieme, že z výnosu príspevkov v rámci zbierky Dňa narcisov sú podporované aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam, na zaobstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia zdravotníckym zariadením, ako aj pomoc rodinám pacientov. Začali sme ešte ako jedna hliadka Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. O rok sme už sami boli jednou skupinou dobrovoľníkov s vlastnými hliadkami. I tento rok mala naša skupina 5 hliadok. Tri hliadky s označenými pokladničkami a symbolickými malými kvietkami žltých narcisov sa rozbehli do ulíc a podnikov mesta Bánovce nad Bebravou. Jedna hliadka bola v škole a tá posledná v ZŠ s MŠ Dvorec. Každú hliadku tvorí pedagogický dozor spolu so žiakmi a žiačkami 9.ročníka našej školy.

     • Bylinková špirála ožila

      18. 4. 2019

      Žiaci 2.stupňa sa zapojili v rámci Dňa Zeme do záverečnej fázy ukončenia bylinkovej špirály - do výsadby samotných byliniek, ale aj do jej estetickej úpravy. Deti za pomoci pani učiteliek vysadili do bylinkovej špirály rôzne stredomorské bylinky ako rozmarín, šalvia, tymián, levanduľa, či domáce bylinky z našich záhrad pažítku, kôpor, mätu, medovku. Aby si koncom školského roka trochu i zamaškrtili, zasadili si aj jahody. Deti práca na výsadbe bavila, živo sa zaujimali o samotné bylinky a nakoniec sa tešili z konečného výsledku. Veď posúďte sami :)

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      18. 4. 2019

      V dňoch od 24.apríla do 3.mája 2019 bude na našej škole prebiehať zber papiera. Odvážený papier a zviazaný papierovým špagátom - NIE VŠAK KARTÓNY - treba priniesť ku kontajneru k zadnej časti telocvične každý deň ráno pred vyučovaním alebo v priebehu dňa priamo do kontajnera. Nezabudnite nahlásiť počet kg prineseného papiera službukonajúcemu učiteľovi alebo v kabinete ŠKD.
      ĎAKUJEME!

     • Happy Easter

      18. 4. 2019

      Najmilším zvykom Veľkej noci v Anglicku sú tradičné hony na vajíčka. Veľkonočný zajačik poskrýva deťom čokoládové vajíčka, hračky po dome i záhrade. Kto ich nájde, môže ich zjesť, alebo sa podeliť so svojimi kamarátmi. Práve túto tradíciu si žiaci 1. stupňa mohli zažiť na hodinách anglického jazyka. Najskôr sme sa porozprávali o zvykoch v Anglicku a potom už deti  hľadali vajíčka a maškrty na  školskom dvore. Každý žiak mal veľkú radosť z každého vajíčka, kuriatka, ktoré objavil. Kto ich našiel viac, rád sa podelil s ostatnými.

     • Dvakrát striebro z regionálneho kola vo florbale

      18. 4. 2019

      Mestská športová hala v Partizánskom hostila dňa 15.4.2019 víťazov a víťazky okresných kôl vo florbale. Vyborný výkon podali žiačky našej školy, ktoré v úvodnom zápase zdolali súperky z Lehoty pod Vtáčnikom 2:0. Po vyrovnanom zápase nakoniec podľahli florbalistkám z Partizánskeho 3:4 a obsadili krásne 2.miesto. Rovnako sa darilo aj žiakom, ktorí po jednej prehre a jednej výhre obsadili tiež 2.miesto. Dievčatám aj chlapcom gratulujeme a ďakujeme za skvelé výkony.

     • Majstrami regiónu naši najstarší gymnasti

      12. 4. 2019

      Dňa 10.4.2019 sa na pôde ZŠ Moravianska v Handlovej konalo regionálne kolo v gymnastickom štvorboji. Naši žiaci a žiačky v silnej konkurencii gymnastov a gymnastiek z Handlovej získali všetky pódiové umiestnenia.
      Kategória A: dievčatá - 3.miesto, chlapci - 2.miesto
      Kategória B: dievčatá - 2.miesto, chlapci - 2.miesto
      Kategória C: dievčatá - 2.miesto
      Excelentný výkon dosiahli chlapci v kategórii C, ktorí zvíťazili a zabezpečili si tak postup do krajského kola. Všetkým dievčatám a chlapcom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Sme na Vás hrdí.

     • Šiestaci v Čachticiach a Podolí

      12. 4. 2019

      Exkurzia žiakov 6. ročníka do Čachtíc bola veľmi zaujímavá. Videli sme tam mnoho historických pamiatok. Náš sprievodca bol veľmi milý, lebo nás zobral na miesta, kde obyčajne ľudí neberie. Ukázal nám napríklad 35 metrovú studňu (padli do nej traja ľudia) a strašidelný dom. V podzemí sme videli pivnice, v ktorých sa obyvatelia skrývali pred Turkami. Boli ako bludisko. Našli sme tam mnoho odkazov, ktoré si písali na steny. Steny boli z veľmi krehkého materiálu zo štvrtohôr, vďaka ktorým si urobili spoločné pivnice. Nakoniec nám sprievodca dal vyučovací materiál a pokračovali sme v exkurzii. Ďalšou zastávkou bol park miniatúr v Podolí. Mali sme možnosť vidieť zmenšeniny 68 slovenských hradov a iných stavieb z minulosti. Modely boli v mierke 1:50, takže boli všetky menšie ako my. Na záver sme mali možnosť zakúpiť si zmenšeniny hradov vo veľkosti ľudskej dlane, ale aj iné suveníry. 
      Alex Rešetka, 6.B

     • Melisa Mačasová druhá v okresnom kole Pytagoriády

      11. 4. 2019

      26. a 27. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v kategóriách P3 - P8. Najviac sa darilo Melise Mačasovej zo 6.A, ktorá si v kategórii P6 vybojovala krásne 2.miesto. Ďalšími úspešnými riešiteľmi v jednotlivých kategóriách boli:
      P3 - Ďuriš Ján, Molnár Oliver, Kuric Tomáš, Kubuláková Júlia, Škvareninová Zuzana, Čuboňová Petra, Lobotková Nela, Maďara Ondrej, Condello Francesco
      P4 - Tuchyňová Hana, Bulák Marek, Kopčan Filip, Urbánková Nela
      P5 - Ščešňáková Tatiana, Jandák Erik, Stepien Julia, Flóro Damián, Ševčík Roman, Mišinová Kristína, Porubčan Matúš
      P7 - Kolderová Šárka, Babuljak Tomáš
      P8 - Maděránková Sabína, Repková Sofia, Lukáč Ľubor, Korbelová Ema, Škerdová Sofia Anna
      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

     • Tretiaci v Uhrovci

      10. 4. 2019

      4. apríla 2019 sme sa my - žiaci 3.ročníka, vybrali na exkurziu do Uhrovca. A mali sme čo obdivovať. Zaujímavú expozíciu v Uhrovskom múzeu venovanú sklárskemu, súkenickému a paličkárskemu remeslu. Potom sme šli do rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Pozreli sme si o nich aj dokument. Poprechádzali sme sa po Uhrovci a poobzerali sme si krásny kaštieľ. Odtiaľ sme sa odviezli na Jankov  vŕšok. Práve v deň oslobodenia nášho mesta sme sa poklonili padlým hrdinom, ktorí zahynuli v boji. Zaujímavé boli aj partizánske bunkre. Vyskúšali sme aj strechu obrneného transportéra. Všetkým sa nám to veľmi páčilo.

      Trnovský Sveťo a Maďara Ondrej, 3.A

     • Dopravné ihrisko Trnava

      30. 4. 2018

      Vo štvrtok 26. apríla 2018 žiaci druhého ročníka ZŠ Partizánska absolvovali dopravnú výchovu formou zážitkovej hodiny na veľkom modernom dopravnom ihrisku v Trnave. I napriek nepriaznivému počasiu si odniesli veľa nových vedomostí a skúseností. Zážitkové učenie sa skladalo z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretickú žiaci absolvovali v učebni dopravného ihriska, kde si prešli rôzne dopravné situácie a ich riešenia pod vedením inštruktorky autoškoly. Praktickú časť si vyskúšali na detských štvorkolkách. Za úspešné absolvovanie si domov odniesli Vodičský preukaz RM JET pre vedenie nemotorového vozidla.

     • Okresné kolá v hádzanej: Chlapci víťazi, dievčatá bronzové

      30. 4. 2018

      Dňa 26.4.2018 sa v mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou uskutočnili okresné kolá v hádzanej žiakov a žiačok základných škôl. Potešili nás výkony našich chlapcov, ktorí po dvoch víťazstvách obsadili 1.miesto a vybojovali si postup na regionálne kolo. Žiačky v konkurencii 4 družstiev (jedna výhra, jedna remíza a jedna prehra) obsadili pekné 3.miesto. Srdečne všetkým hádzanárom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
      Školu reprezentovali: chlapci: Bartek Michal, Baško Ľubomír, Jeržabek Tomáš, Milan Dávid, Rumler Lukáš z 9.A, Hrčka Tomáš, Konta Patrik, Sluka Patrik, Škultéty Samuel z 9.B a Obst Matúš zo 7.B.
      dievčatá: Aujeská Chiara, Krížová Karin, Slováková Emma zo 7.A, Zemešová Martina. Maděránková Sabina zo 7.B, Průžková Karolína zo 7.C, Križanová Andrea z 8.A, Chromeková Sára, Chromeková Dominika, Molnárová Lea z 8.B, Bučková Vanesa, Káčerová Alexandra a Kobulnická Slávka z 9.B.

     • Pokutové kopy sú vždy lotériou

      30. 4. 2018

      Dňa 24.4.2018 sa na ihriskách s umelou trávou FK Spartak Bánovce nad Bebravou uskutočnilo okresné kolo v malom futbale žiakov ZŠ - FUTBAL CUP. Hralo sa vo dvoch skupinách po päť účastníkov systémom každý s každým. Našu chlapci predviedli v základnej skupine výborné výkony. Víťazstvami nad ZŠ Rybany, ZŠ Uhrovec,  ZŠ Duklianska a Gymnáziom a so skóre 19:5 zaslúžene postúpili z prvého miesta do finále. V ňom sa stretli so žiakmi ZŠ Komenského. Po remíze 1:1 tak o víťazovi rozhodovali strely zo značky pokupového kopu. Tu sme napokon súperovi podľahli 0:2 a obsadili tak konečné, ale pekné 2.miesto. Chlapcom srdečne blahoželáme a veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy.
      Školu reprezentovali: Bartek Michal, Baško Ľubomír, Rumler Lukáš z 9.A, Rypák Marián, Sluka Patrik, Škultéty Samuel z 9.B, Laššo Nicolas, Oravec Jozef z 8.A, Káčer Michal a Jakub Samuel z 8.B. 

     • Beh oslobodenia

      25. 4. 2018

      Vo štvrtok 19.4.2018 žiaci 1.stupňa našej školy absolvovali Beh oslobodenia mesta, ktorý zorganizovala ZŠ Školská v spolupráci s MsÚ v Bánovciach nad Bebravou. Táto športová akcia mala nielen zdravotný, ale aj výchovný cieľ. Účastníci si týmto behom pripomenuli významnú udalosť v dejinách mesta - 73. výročie jeho oslobodenia. Symbolický beh bol doplnený aj množstvom iných športových aktivít – napr. streľbou na bránku, či preťahovaním lanom. Okrem športových zdatností si deti mohli overiť formou vedomostnej súťaže poznatky týkajúce sa oslobodenia mesta Bánovce počas 2.svetovej vojny.
      Za účasť na tomto podujatí sme boli odmenení vecnými cenami - basketbalovou a futbalovou loptou.

    • OZNAM
     • OZNAM

      20. 4. 2018

      Riaditeľstvo ZŠ Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou oznamuje, že v týždni od 23.4.2018 do 27.4.2018 sa nebude z organizačných dôvodov vyučovať predmet Športová príprava.
      Dôvod: Vyučujúci tohto predmetu sa zúčastnia športového pobytu so žiakmi 6.ročníka v ŠVP Kľačno.
      Za porozumenie ďakujeme.

     • Tretiaci v Galérii M.A.Bazovského v Trenčíne

      23. 4. 2018

      20.4.2018 navštívili žiaci 3.ročníka Galériu M.A. Bazovského v Trenčíne. Tento deň bol pre žiakov opäť prínosom. Po prehliadke výstavných miestností, kde si žiaci prezreli obrazy a sochy nasledovali tvorivé dielne. Prehliadka bola doplnená zaujímavým výkladom a súťažami. Do školy si žiaci so sebou priniesli nové poznatky, pekný zážitok a svoje umelecké práce. Tešíme sa do galérie zase o rok.

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

      23. 4. 2018

      Základná škola Duklianska bola dňa 17.4.2018 dejiskom okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Našu školu v ňom reprezentovalo 12 žiakov. Najviac sa darilo Adele Schuchmannovej zo 6.A, ktorá vo svojej kategórii Z6 obsadila vynikajúce 1.miesto. V kategórii Z7 si výborne počínala Sofia Anna Škerdová zo 7.B, ktorá získala krásne 2.miesto. Ďalšími úspešnými riešiteľmi MO boli:
      6.miesto - Karolína Jakubová (6.A)
      8.miesto - Tomáš Babuljak (6.B)
      13.miesto - Šárka Kolderová (6.B)

      Víťazom a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a vyučujúcim ďakujeme za prípravu.

     • Víťazkami okresného kola v malom futbale starších žiačok dievčatá zo ZŠ Partizánska

      23. 4. 2018

      Dňa 20.4.2018 sa na pôde Základnej školy Partizánska konalo okresné kolo v malom futbale starších žiačok. Okresného kola sa zúčastnilo 5 škôl, pričom sa hralo systémom každý s každým. Dievčatá zo základnej školy Partizánska opäť predviedli skvelé výkony. V úvodnom zápase zdolali žiačky z Gymnázia J. Jesenského 6:0. Siedmymi vsietenými gólmi porazili aj žiačky zo ZŠ J. A. Komenského (7:0). Prvý a zároveň aj posledný gól inkasovali z kopačiek Uhrovčaniek. Tie nakoniec vďaka svojej bojovnosti zdolali 2:1. Remízovým zápasom so žiačkami zo ZŠ Gorazdova (0:0) si vybojovali 1.miesto a zaslúžene budú náš okres reprezentovať 10.5.2018 v regionálnom kole v Prievidzi. Dievčatám gratulujeme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a držíme im palce v regionálnych zápasoch.
      Školu reprezentovali: S. Škerdová, D. Chromeková, S. Chromeková, V. Bučková, L. Pavlíková, S. Káčerová, S. Kobulnická, K. Ďurčeková, S. Jašová, D. Cichovská.

     • Okresné kolo v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup

      20. 4. 2018

      Dňa 19. apríla 2018 sa uskutočnilo OK v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup. Miestom konania bolo futbalové ihrisko Spartak Bánovce nad Bebravou s umelou trávou. Okresného kola sa zúčastnilo 6 škôl a hralo sa systémom každý s každým. Našu školu reprezentovali žiaci a žiačky 4.A a 4.B triedy pod vedením p. uč. Ruráka. Po úvodných 4 víťazstvách prišla v poslednom zápase prehra, ktorá nás odsunula na konečné 2.miesto. Touto cestou im gratulujeme k peknému umiestneniu a hoci nepostúpili na krajské kolo, nemusia byť smutní – o rok je tu šanca opäť!
      Našu školu reprezentovali: V. Herián, A. Lendvay, P. Urbánek, V. Vaňko, B. Rumlerová, J. Stepien, T. Zitová zo 4.A a M. Bitarovský, M. Drienik, D. Ďurina zo 4.B.
      Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • English week

      4. 4. 2019

      V dňoch od 25.3.2019 do 28.3.2019 sme už po niekoľkýkrát na našej škole, ZŠ Partizánska, zorganizovali týždeň aktívnej jazykovej komunikácie pod názvom „English week“. Žiaci sa pod vedením native speakerov pôvodom zo Srí Lanky, Anglicka, USA a Jamajky zábavnou formou učili anglický jazyk. Denne boli pre nich prichystané rôznorodé aktivity, vďaka ktorým spoznávali nielen samotných lektorov, ale aj zaujímavosti samotného anglického jazyka a rozvíjali svoje komunikačné zručnosti. Žiaci počas týždňa nasávali nové informácie, počuli rôzne prízvuky a taktiež spoznávali iné kultúry a národnosti. Podnetom na zorganizovanie akcie bolo dať žiakom pocítiť, že sa dokážu dohovoriť v anglickom jazyku. Takéto aktivity môžeme na našej škole organizovať iba vďaka šikovným pedagógom, vďaka podpore a ústretovosti vedenia školy a taktiež vďaka spolupráci s miestnou jazykovou školou Just Language.

      Zozbierali sme pár názorov od našich žiakov, ktoré hovoria samé za seba:
      Tamarka, Emka a Tánička z 5.A: „Naučili sme sa veľa zaujímavých vecí o ľudskom tele, jedle, zvieratách,... Chceli by sme sa určite zúčastniť aj v budúcnosti. Páčilo sa nám, že sa nám zlepšila angličtina a už sa nebojíme rozprávať s ľuďmi po anglicky. Hrali sme sa rôzne zábavné hry a lektor Steve nám porozprával o svojej policajnej praxi v Anglicku.

      Roman Š. z 5.C: „Nič lepšie, ako prihlásiť sa na English Week som nemohol urobiť.“

      Vyjadrili sa aj rodičia našich žiakov:
      MUDr. Ščešňáková: „Veľmi ďakujem za zorganizovanie tohto projektu – bolo to oživenie klasického vyučovacieho procesu. Moja dcéra bola nadšená, o všetkých aktivitách doma rozprávala. Ráno dokonca sama vstala do školy a na každý deň sa tešila.“

      Mgr. Dolinská: „Moja dcéra Lenka bola nadšená a veľmi sa jej celý týždeň páčil. Zaujali ju všetky aktivity.“

      Toto podujatie sa na našej škole stáva pomaly tradíciou a už teraz sa tešíme na budúci školský rok.

     • Exkurzia v kotolni na drevoštiepku

      31. 3. 2019

      Dňa 27. marca 2019 žiaci 7.ročníka navštívili pod vedením p. učiteľov S. Krškovej a M.Ruráka kotolňu na drevoštiepku v Bánovciach nad Bebravou, ktorá sa nachádza na sídlisku Dubnička. Žiaci sa oboznámili ako sa palivo (drevná štiepka) používa, dozvedeli sa o výhodách tohto paliva a takisto mali možnosť nahliadnuť do interiéru samotnej kotolne. Prehliadka bola podľa slov žiakov pútavá a z exkurzie si odniesli nové poznatky o možnosti využívania drevoštiepky ako paliva.

     • Dvakrát bronz v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

      29. 3. 2019

      Centrum voľného času v  Bánovciach nad Bebravou organizovalo 20. marca 65. ročník okresného kola súťaže v  prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo 53 žiakov z dvanástich základných škôl v troch kategóriách. Našim žiakom sa darilo v I. kategórii v prednese poézie, kde obsadil 3.miesto Tomáš Kuric z 3.C  a v  III. kategórii v prednese prózy, kde Vera Štrbavá z VIII.A obsadila tiež 3. miesto. Celkovo sa okresného kola zúčastnilo šesť detí z prvého aj druhého stupňa našej školy. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie spoločne dosiahnuté úspechy.

     • Ocenenie ku Dňu vody pre Natašku

      28. 3. 2019

      Okresný úrad a Mesto Bánovce nad Bebravou vyhlásili výtvarnú a literárnu súťaž na tému "Voda z vodovodu". Cieľom projektu v rámci organizovania Dňa vody bolo pripomenutie si dôležitosti vody v živote všetkých dýchajúcich tvorov na svete. Vo výtvarnej oblasti bola ohodnotená práca Natašky Ondruškovej z 1.A triedy našej školy. Deti v čase mimo vyučovania, v rámci činnosti ŠKD spracovávali danú tému. Nataška bola milo prekvapená a šťastná, lebo jej snaha priniesla zaslúžené ovocie v  podobe morálneho i vecného ohodnotenia.

     • Astronómovia opäť nesklamali

      27. 3. 2019

      Dňa 26. marca 2019 sa v hvezdárni Partizánske uskutočnilo regionálne kolo astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach“. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali šiesti žiaci v dvoch kategóriach, členovia astronomického krúžku, ktorí svojim súperom nedali žiadnu šancu:

      1.kategória:
      1. miesto – Julia Stepien, 5.A
      2. miesto – Michal Toma, 6.A
      3. miesto – Gregor Baško, 5.A

      2.kategória:
      1. miesto – Sofia Anna Škerdová, 8.B
      2. miesto – Adela Schuchmannová, 7.A
      3. miesto – Adela Bežová, 7.A

      Všetci uvedení žiaci postúpili do krajského kola, v ktorom budú musieť opäť preukázať svoje vedomosti z oblasti astronómie. Žiakom srdečne blahoželáme!!!

     • Natália Malíková úspešná v dvoch olympiádach

      27. 3. 2019

      Dňa 13.3. a 22.3. sa na našej škole konali okresné kolá dvoch predmetových olympiád. Fyzikálnej olympiády, ktorá prebiehala v kategóriách E - 9. ročník a F - 8. ročník, sa dovedna zúčastnilo 18 žiakov. Radosť nám v kategórii E urobila Natália Malíková (9.A), ktorá sa stala jej víťazkou a zabezpečila si postup do krajského kola. Rovnako sa jej darilo aj v Chemickej olympiáde, kde po sčítaní bodov z teoretickej a praktickej časti obsadila krásne 2.miesto. Úspešnými riešiteľmi CHO boli aj Adam Stepien a Marko Sochora (9.B). Natálii srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a držíme palce v krajských kolách oboch olympiád, ktoré sa uskutočnia v apríli.

     • ZŠ Partizánska ovládla gymnastický štvorboj

      27. 3. 2019

      Dňa 25.3.2019 sa na pôde našej školy konalo okresné kolo v gymnastickom štvorboji. Súťaž pozostávala z akrobacie, zostavy na hrazde a lavičke, preskoku cez kozu (švédsku debnu), šplhu či behu 4x10m. V kategóriách A, B a C si zaslúžene 1.miesto vybojovali žiačky a žiaci našej školy. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. V regionálnom kole, ktoré sa bude konať 10.4.2019, im držíme palce.

     • ZŠ Partizánska na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise

      25. 3. 2019

      V dňoch 21. a 22. marca 2019 sa v Topoľčanoch uskutočnili MSR v stolnom tenise žiačok a žiakov ZŠ. V stolnotenisovej hale ŠKST boli víťazi krajských kôl rozdelení do dvoch štvorčlenných skupín. Nasadzovalo sa podľa stolnotených rebríčkov a nám sa ušla ZŠ Valaliky, ZŠ Majcichov a ZŠ Slovenská Ves – všetko obce s družstvami žien v extralige stolného tenisu. Skupina bola ťažká a konkurencia silná, ale naše žiačky Maťa Igazová, Lenka Beňačková a Nelka Hrušková odohrali so súperkami vyrovnané zápasy. Štvrté miesto v skupine nám na druhý deň určilo súpera v boji o konečné 7. miesto Topoľčany. Maťa Igazová vyhrala svoje obidve dvojhry, Lenka Beňačková jednu a výsledná prehra 3:4 rozhodla, že sme skončili na 8. mieste na Slovensku. Maťa Igazová potvrdila, že patrí medzi najlepšie stolné tenistky vo svojej kategórii. Lenka s Nelkou ju dopĺňali zodpovedným a bojovným výkonom. Žiačkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových úspechov. Majstrom SR sa stali žiačky z Gymnázia Bilíkova Bratislava pred Slovenskou Vsou a Valalikami.   

     • Slávik Slovenska 2018

      20. 4. 2018

      Dňa 18.4.2018 sa konalo v ZUŠ Bánovce nad Bebravou okresné kolo speváckej súťaže ľudových piesní – Slávik Slovenska 2018. Našu školu reprezentovali tri šikovné speváčky, Ella Anna Kozinková z 3.A, Alžbetka Čerňanská z 5.A a Hanka Magová zo 7.A triedy. Výkony dievčat boli výborné, o čom svedčí aj ich umiestnenie. Ella aj Hanka si vyspievali krásne 2. miesto. Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa pekných chvíľ strávených so spevom.